Login | สมัครสมาชิก      

เงื่อนไขการส่งบทความ

1. ผู้สนใจส่งบทความ เพื่อพิจารณาเผยแพร่บนวารสาร e-JODIL ได้แก่ นักวิจัยนักวิชาการ คณาจารย์ บุคลากรในสังกัด
    สถาบันการศึกษาและหน่วยงานต่างๆ รวมทั้งนิสิตนักศึกษา ที่มีผลงานทางวิชาการและ ประสงค์จะเผยแพร่ผลงานผ่านทาง
    วารสาร e-JODIL
2. ผู้เขียนบทความ ต้องสมัครเป็นสมาชิกวารสาร e-JODIL ก่อนส่งบทความเสนอพิจารณา
3. บทความที่จะได้รับการตีพิมพ์ ต้องไม่เคยตีพิมพ์เผยแพร่ที่ใดมาก่อนและต้องไม่อยู่ในกระบวนการพิจารณา ของวารสารหรือ
    สิ่งตีพิมพ์อื่นใด
4. บทความที่เสนอพิจารณาในช่วงเดือนมกราคม-มิถุนายน จะเผยแพร่ในช่วงฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม) สำหรับบทความที่
    เสนอพิจารณาในช่วงเดือน กรกฎาคม-ธันวาคม จะเผยแพร่ในช่วงฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน) ของปีถัดไป

นโยบายการพิจารณากลั่นกรองบทความ

1. บทความที่จะได้รับการตีพิมพ์ ต้องผ่านการพิจารณากลั่นกรองจากผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer review) ในสาขาที่เกี่ยวข้อง จำนวน
    อย่างน้อย 3 ท่านต่อบทความ
2. บทความ ข้อความ ภาพประกอบ ตารางประกอบ ที่ตีพิมพ์ในวารสารเป็นความคิดเห็นและความรับผิดชอบของผู้เขียนแต่เพียง
    ผู้เดียว ไม่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชแต่อย่างใด
3. กองบรรณาธิการขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาและตัดสินการตีพิมพ์บทความในวารสาร
4. บทความที่เสนอพิจารณาในวารสาร e-JODIL ต้องเป็นบทความที่ไม่เคยส่งไปลงพิมพ์ เผยแพร่ หรืออยู่ระหว่างการพิจารณา 
    ของวารสารอื่น
5. บทความที่เคยนำเสนอในการประชุมวิชาการมาแล้ว ผู้เขียนบทความต้องให้การรับรองว่าบทความนั้นได้ปรับปรุงจากการนำ
    เสนอในการประชุมจากที่ใดมาแล้ว และต้องมีการตั้งผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความใหม่อีกครั้งหนึ่ง

ขั้นตอนการส่งบทความ

1. สมัครสมาชิก e-JODILเพื่อเข้าสู่ระบบ คลิ๊กเพื่อทำการสมัคร
2. กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน และแนบไฟล์บทความตาม templates Microsoft Word แต่ละประเภท
- template บทความวิจัย
- template บทความวิชาการ
- template บทวิจารณ์หนังสือ
3. เมื่อบทความของท่านผ่านพิจารณาและได้รับการแก้ไขแล้ว กองบก.จะทำการเผยแพร่บทความของท่าน
    ในลักษณะบทความอิเล็กทรอนิกส์บนระบบต่อไป

กระบวนการพิจารณา


Download

สถิติวารสาร


จำนวนสมาชิก 788  คน
ผู้เข้าชม 25,700  คน
จำนวนบทความที่เผยแพร่ทั้งหมด 124  บทความ

©2016 e-jodil.stou.ac.th
Design by www.stou.ac.th