วารสารอิเล็กทรอนิกส์การเรียนรู้ทางไกลเชิงนวัตกรรม
Login | สมัครสมาชิก      
ผู้ส่งบทความต้องชำระค่าพิจารณาบทความ
โดยโอนเงินผ่าน ธนาคารกรุงไทย สาขาเมืองทองธานี ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เลขที่บัญชี 147-1-03636-7
-ภาษาไทย บทความละ 3,000 บาท
-ภาษาอังกฤษ บทความละ 5,000 บาท
(แนบหลักฐานการโอนเงินพร้อมส่งบทความ)
-สำหรับบุคลากร มสธ. ไม่เสียค่าใช้จ่าย

บทความล่าสุด

     
     

ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 ม.ค.-มิ.ย 2562


บรรณาธิการ: รองศาสตราจารย์ ดร. ทวีวัฒน์ วัฒนกุลเจริญ


ISSN (online):2287-0326


อ่านบทความฉบับเต็ม |
Download
     

สถิติวารสาร


จำนวนสมาชิก 950  คน
ผู้เข้าชม 53,654  คน
จำนวนบทความที่เผยแพร่ทั้งหมด 172  บทความ

©2016 e-jodil.stou.ac.th
Design by www.stou.ac.th