"
Login | สมัครสมาชิก      

แนวความคิดและวิธีการสื่อสารการเมืองในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ระหว่าง พ.ศ. 2468 ถึง พ.ศ. 2477

Concept and Methodology for Political Communication during the Reign of King Prajadhipok, 1925-1934

Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาพระราชทัศนะและพระราชกุศโลบายการ สื่อสารมวลชนของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวตามบริบทการเมือง ระหว่าง พ.ศ. 2468 ถึง พ.ศ. 2477 (2) ศึกษาแนวความคิดและวิธีการสื่อสารการเมืองของนักหนังสือพิมพ์ไทยในรัชสมัยพระบาท สมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ระหว่าง พ.ศ. 2468 ถึง พ.ศ. 2477 และ (3) ศึกษาต้นแบบการสื่อสาร การเมืองของนักหนังสือพิมพ์ไทยในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ระหว่าง พ.ศ. 2468 ถึง พ.ศ. 2477 วิธีการวิจัยเป็นการศึกษาเชิงประวัติศาสตร์จากชีวิตและผลงานที่เป็นหลักฐานชั้นต้นของ นักหนังสือพิมพ์ไทยในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นฐานการเป็นวิเคราะห์ ผลกาวิจัย พบว่า (1) พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเป็นธรรมราชา “พ่อคุ้มครองลูก” ใช้พระคุณเพื่อสร้างเสรีภาพของประชาชน ฐานรากของหนังสือพิมพ์และภาพยนตร์ (2) นักหนังสือพิมพ์ไทยได้สร้างแนวความคิด 2 กระแสหลักเพื่อสร้างจิตสํานึกสาธารณะทางการเมือง คือ มนุษยภาพ และหลักธรรมแห่งหนังสือข่าว และ (3) วิธีการสื่อสารการเมือง 4 วิธีสําคัญเป็นต้นแบบการ สื่อสารการเมืองของนักหนังสือพิมพ์ไทย 4 ต้นแบบหลัก ดังนี้ วิธีการแรก คือ “คณะสุภาพบุรุษ” มีนาย กุหลาบ สายประดิษฐ์ นายมาลัย ชูพินิจ นายอบ ไชยวสุ และนายโชติ แพร่พันธุ์ เป็นแกนนํา เป็น ต้นแบบนักหนังสือพิมพ์อสิรชน วิธีที่สอง คือ หนังสือพิมพ์ประชาชาติ เป็นฐานการเมืองสร้างประชาธิปไตย โดยหม่อมเจ้า วรรณไวทยากร วรวรรณ กับนายกุหลาบ สายประดิษฐ์ และคณะสุภาพบุรุษ เป็นต้นแบบ นักหนังสือพิมพ์ประชาธิปไตย วิธีที่สาม คือ นักหนังสือพิมพ์ราชสํานักสร้างหนังสือพิมพ์อุดมคติสู่ความเป็นจริง และวิธีการที่สี่ คือ การสื่อสารใต้ดินของนักหนังสือพิมพ์ 2 ท่าน ได้แก่ ม.ร.ว.นิมิตรมงคล นวรัตน์ และนายสอ เสถบุตร เป็นต้นแบบหนังสือพิมพ์ใต้ดิน

ชื่อผู้แต่ง

ศาสตราจารย์ ดร. พรทิพย์ ดีสมโชค

Download Fulltext

คำสำคัญ

แนวความคิด
วิธีการสื่อสารการเมือง
รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

วารสารฉบับที่

 

ปีที่ 1 ม.ค. - ธ.ค. 2554


เลขที่หน้า

 1-8

จำนวนผู้เข้าอ่าน

208 ครั้ง

 

 

สถิติวารสาร


จำนวนสมาชิก 1,471  คน
ผู้เข้าชม 106,604  คน
จำนวนบทความที่เผยแพร่ทั้งหมด 184  บทความ

©2016 e-jodil.stou.ac.th
Design by www.stou.ac.th