"
Login | สมัครสมาชิก      

การพัฒนาบทบาทของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการควบคุมไฟป่า กรมป่าไม้

Development of the Role of Forest Fire Control Officers of the Royal Forest Department.

Abstract

การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงสำรวจ มีวัตถุประสงค์ที่สำคัญ เพื่อเสนอแนวทางการพัฒนาบทบาทของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการควบคุมไฟป่าของกรมป่าไม้ กลุ่มตัวอย่างในการศึกษา ได้แก่ หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่า สังกัดกรมป่าไม้ ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณเพื่อการ ปฏิบัติงานด้านการควบคุมไฟป่า การเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยการสุ่มแบบชั้นภูมิ ได้กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 155 ตัวอย่าง ใช้สถิติเชิงพรรณนาในการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน และสถิติที่ใช้ในการ วิเคราะห์ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความพร้อมของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ได้แก่ T-test และ One-Way ANOVA จากการศึกษาสถานภาพส่วนบุคคล พบว่าเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ทั้งหมดเป็นเพศชาย มีอายุ เฉลี่ย 45.75 ปี ส่วนใหญ่จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี มีอายุราชการเฉลี่ย 24 ปี ไม่เคยได้รับการ ฝึกอบรมหลักสูตรด้านการควบคุมไฟป่า และไม่มีโรคประจำตัวที่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน มี ความรู้และความพร้อมทางด้านการควบคุมไฟป่าอยู่ในระดับสูง ทั้งนี้ยังพบว่า ปัจจัยด้านอายุ และ ตำแหน่งหน้าที่ มีผลต่อ ความพร้อมของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการควบคุมไฟป่า ที่ระดับ นัยสำคัญ 0.05 สำหรับแนวทางในการพัฒนาบทบาทของเจ้าหน้าที่นั้น ควรมีการฝึกอบรมหลักสูตรด้านการควบคุมไฟป่าให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทุกคน พิจารณาแต่งตั้งให้รับผิดชอบเพียงหน้าที่เดียว และพิจารณาความดีความชอบอย่างเป็นธรรม รวมทั้งการให้ความสำคัญในการสนับสนุน งบประมาณที่เหมาะสมในการปฏิบัติงาน

ชื่อผู้แต่ง

นางสาวจุฬาวัลย์ พรหมสุวรรณ

Download Fulltext

คำสำคัญ

การพัฒนาบทบาท
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการควบคุมไฟป่า
กรมป่าไม้

วารสารฉบับที่

 

ปีที่ 1 ม.ค. - ธ.ค. 2554


เลขที่หน้า

 103-119

จำนวนผู้เข้าอ่าน

200 ครั้ง

 

 

สถิติวารสาร


จำนวนสมาชิก 1,471  คน
ผู้เข้าชม 106,604  คน
จำนวนบทความที่เผยแพร่ทั้งหมด 184  บทความ

©2016 e-jodil.stou.ac.th
Design by www.stou.ac.th