"
Login | สมัครสมาชิก      

การพัฒนาฐานข้อมูลแหล่งการเรียนรู้จังหวัดสมุทรสงคราม

The Development of Learning Resources Database in Samut Songkhram Province

Abstract

การพัฒนาฐานข้อมูลแหล่งการเรียนรู้จังหวัดสมทุรสงคราม มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาฐานข้อมูลแหล่งการเรียนรู้ใน จังหวัดสมุทรสงคราม โดยมีขั้นตอนการวิจัยออกเป็น 3 ขั้นตอน คือ 1) การศึกษาข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาฐานข้อมูลแหล่ง การเรียนรู้ในจังหวัดสมุทรสงคราม 2) การพัฒนาและทดลองใช้ฐานข้อมูลแหล่งการเรียนรู้ในจังหวัดสมุทรสงคราม และ 3) การประเมินคุณภาพของฐานข้อมูลแหล่งการเรียนรู้ในจังหวัดสมุทรสงคราม วิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษาพบว่า 1. ข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาฐานข้อมูลแหล่งการเรียนรู้ในจังหวัดสมุทรสงคราม แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ (1) ด้านฐานข้อมูล ประกอบด้วย เนื้อหา ภาพประกอบ การสืบค้นข้อมูล การเพิ่ม/การลด/แก้ไข ข้อมูล คู่มือการใช้ฐานข้อมูล การเชื่อมโยงไปยังส่วนที่เกี่ยวข้องอื่นๆ และการพิมพ์รายงาน (2) ด้านแหล่งการเรียนรู้ ประกอบด้วย ข้อมูลจังหวัด สถานที่ บุคคล ประเพณีและวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และทรัพยากรธรรมชาติ 2. ผลการประเมินความเหมาะสมของฐานข้อมูลแหล่งการเรียนรู้จังหวัดสมุทรสงคราม โดยภาพรวม พบว่า ผู้เชี่ยวชาญส่วนใหญ่มีความเห็นว่าฐานข้อมูลแหล่งการเรียนรู้จังหวัดสมุทรสงครามมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด 3. ผลการตรวจสอบคุณภาพของฐานข้อมูลแหล่งการเรียนรู้ในจังหวัดสมุทรสงคราม พบว่า ครูส่วนใหญ่มี ความเห็นว่ามีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด และผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนผู้ใช้บริการฐานข้อมูลแหล่ง การเรียนรู้จังหวัดสมทุรสงคราม พบว่ามีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก

ชื่อผู้แต่ง

เขมณัฏฐ์ มิ่งศิริธรรม

Download Fulltext

คำสำคัญ

ฐานข้อมูล
แหล่งการเรียนรู้
จังหวัดสมุทรสงคราม

วารสารฉบับที่

 

ปีที่ 1 ม.ค. - ธ.ค. 2554


เลขที่หน้า

 158-168

จำนวนผู้เข้าอ่าน

206 ครั้ง

 

 

สถิติวารสาร


จำนวนสมาชิก 1,513  คน
ผู้เข้าชม 108,473  คน
จำนวนบทความที่เผยแพร่ทั้งหมด 184  บทความ

©2016 e-jodil.stou.ac.th
Design by www.stou.ac.th