"
Login | สมัครสมาชิก      

การใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาในจังหวัดนนทบุรี เพื่อพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา

Learning Resources and Local Wisdoms Utilization in Nonthaburi Province for School Curriculum Development

Abstract

การวิจัยครั้ง นี้เป็นการวิจัยและพัฒนาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) สังเคราะห์แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาในจังหวัดนนทบุรี 2) วิเคราะห์แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาในจังหวัดนนทบุรีที่สอดคล้องกับสาระและมาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตรการศึกษาขั้น พื้น ฐาน 3) พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาโดยใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาในจังหวัดนนทบุรี และ 4) ประเมินหลักสูตรสถานศึกษาโดยใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาในจังหวัดนนทบุรีผลการวิจัยพบว่า (1) แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาในจังหวัดนนทบุรีประกอบด้วยประวัติความเป็นมาของนนทบุรีด้านสภาพภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์ แหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติและสังคม ผลกระทบจากกระแสการพัฒนา ภูมิปัญญาด้านเกษตรกรรม ด้านการจัดการทรัพยากรทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้านหัตถกรรม ด้านวิสาหกิจชุมชน ด้านการดำเนินชีวิตในสังคม ด้านภาษาและวรรณกรรม ศิลปกรรมและประเพณี บุคคลสำคัญและศาสนา (2) การจัดกลุ่มแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาในจังหวัดนนทบุรีทั้ง 13เรื่อง มีความสอดคล้องกับสาระและมาตรฐานการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมของช่วงชั้น ที่ 3 ทั้ง 5 สาระหลัก (3) ผลการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาโดยใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาในจังหวัดนนทบุรีได้ หลักสูตรนนทบุรี : นครแห่งความรื่นรมย์ที่เป็นสาระการเรียนรู้เพิ่มเติมในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 ใช้เวลาเรียน 1 ภาคการศึกษา 40 ชั่ว โมง มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตประกอบด้วย 13 หน่วยการเรียนรู้ และ (4) ผลการประเมินหลักสูตรสถานศึกษาโดยใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาในจังหวัดนนทบุรี โดยการศึกษาความคิดเห็นของครูผู้สอนพบว่าแผนการจัดการเรียนรู้ทั้ง 13 แผน มีความชัดเจนและสมบูรณ์ครูผู้สอนสามารถนำไปใช้สอนได้ทันที นักเรียนมีความรู้ทักษะและกระบวนการทางวิชาการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง และทางสังคม ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนและความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อหลักสูตรสถานศึกษาโดยใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาในจังหวัดนนทบุรี อยู่ในระดับมาก

ชื่อผู้แต่ง

รองศาสตราจารย์สุมนทิพย์ บุญสมบัติ
คณะ

Download Fulltext

คำสำคัญ

-

วารสารฉบับที่

 

ปีที่ 1 ม.ค. - ธ.ค. 2554


เลขที่หน้า

 169-177

จำนวนผู้เข้าอ่าน

265 ครั้ง

 

 

สถิติวารสาร


จำนวนสมาชิก 1,471  คน
ผู้เข้าชม 106,603  คน
จำนวนบทความที่เผยแพร่ทั้งหมด 184  บทความ

©2016 e-jodil.stou.ac.th
Design by www.stou.ac.th