"
Login | สมัครสมาชิก      

การศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชที่มีต่อคุณภาพสื่อการเรียนการสอน ชุดวิชา 91467 ประสบการณ์วิชาชีพการจัดการทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม

Abstract

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชที่มีต่อเอกสารการสอนชุดวิชา 91467 ประสบการณ์วิชาชีพการจัดการทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม 2)ศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชที่มีต่อสื่อเสริมชุดวิชา 91467 3) ศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชที่มีต่อการจัดอบรมเข้มชุดวิชา 91467 และ 4) ศึกษาความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับคุณภาพสื่อการเรียนการสอนชุดวิชา 91467 ประชากรที่ใช้ศึกษา ได้แก่ นักศึกษา มสธ. ที่ลงทะเบียนเรียนชุดวิชา 91467 ในภาคการศึกษาที่ 2/2553 จานวน 45 คน ทาการศึกษาจากประชากร เครื่องมือที่ใช้ศึกษาคือ แบบประเมินความพึงพอใจ การเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองจากนักศึกษาที่เข้ารับการอบรมเข้มชุดวิชา 91467 การวิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) ผลการวิจัยสรุปได้ ดังนี้ 1.นักศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชมีความพึงพอใจต่อเอกสารการสอนชุดวิชา 91467 ทั้ง15 หน่วย อยู่ในระดับมากทุกด้าน ได้แก่ ด้านเนื้อหามีความทันสมัย กระชับและมีความชัดเจน ด้านกิจกรรมท้ายเรื่อง ทาให้เข้าใจเนื้อหาและตอบได้ชัดเจน ด้านแบบฝึกปฏิบัติก่อน-หลังเรียน ช่วยสนับสนุนการเรียน และด้านผลที่ได้หลังศึกษา ทำให้ได้รับความรู้และประโยชน์ในการนาเนื้อหาไปใช้ 2.นักศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชมีความพึงพอใจต่อสื่อเสริมชุดวิชา 91467 อยู่ในระดับมาก ในสื่อเสริมประเภทซีดีภาพ และซีดีมัลติมีเดีย ยกเว้นสื่อเสริมประเภทซีดีเสียง (MP3) และวิทยุ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง 3.นักศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชมีความพึงพอใจต่อการจัดอบรมเข้มชุดวิชา 91467อยู่ในระดับมากในทุกด้าน ทั้งด้านความรู้ที่ได้รับจากการอบรมเข้ม ด้านวิทยากร และด้านการจัดการอบรม 4.ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับคุณภาพสื่อการเรียนการสอนชุดวิชา 91467 พบว่า ส่วนใหญ่เห็นว่าสื่อการเรียนการสอนที่เป็นอยู่ปัจจุบันมีความเหมาะสมดี แต่ควรนำเสนอเนื้อหาให้เห็นทั้งภาพ และเสียง จะช่วยให้เข้าใจเนื้อหามากยิ่งขึ้นและสื่อที่จะนามาสอนควรใช้สื่อที่เป็นปัจจุบัน

ชื่อผู้แต่ง

รองศาสตราจารย์ ดร.ดุสิต เวชกิจ
ภีรวัฒน์ นนทะโชติ
พรอนงค์ โตแหยม

Download Fulltext

คำสำคัญ

ความพึงพอใจ
สื่อการเรียนการสอนประสบการณ์วิชาชีพการจัดการทรัพยากรป่าไม้และ

วารสารฉบับที่

 

ปีที่ 2 ม.ค. - ธ.ค. 2555


เลขที่หน้า

 14-28

จำนวนผู้เข้าอ่าน

256 ครั้ง

 

 

สถิติวารสาร


จำนวนสมาชิก 1,461  คน
ผู้เข้าชม 102,711  คน
จำนวนบทความที่เผยแพร่ทั้งหมด 184  บทความ

©2016 e-jodil.stou.ac.th
Design by www.stou.ac.th