"
Login | สมัครสมาชิก      

การศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ต่อคุณภาพของเอกสารการสอนและแบบฝึกปฏิบัติชุดวิชา 97403 เทคโนโลยีก่อนพิมพ์

The Study of Sukhothai Thammathirat Open University Students’ Opinions on the Quality of Course-book and Work-book for course 97403, Prepress Technology

Abstract

การศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนเป็นตัวชี้วัดด้านการประกันคุณภาพการศึกษาที่สำคัญตัวหนึ่งที่ได้กำหนดสาหรับสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา ตั้งแต่ พ.ศ. 2553 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช แขนงเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิชาเอกเทคโนโลยีการพิมพ์ที่มีต่อเอกสารการสอนและแบบฝึกปฏิบัติก่อนและหลังเรียน ชุดวิชา 97403 เทคโนโลยีก่อนพิมพ์ ประชากรที่ใช้ศึกษา ได้แก่ นักศึกษามหาวิทยาลัย สุโขทัยธรรมาธิราช ที่ลงทะเบียนชุดวิชา 97403 ในภาคการศึกษาที่ 1/2554 จานวน 60 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา คือ แบบประเมินความพึงพอใจ การเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองจากนักศึกษาที่เข้ารับการฝึกปฏิบัติชุดวิชา 97403 และจากการส่งแบบสำรวจไปยังนักศึกษาที่ไม่ได้มาเข้ารับการฝึกปฏิบัติ รวมจำนวนนักศึกษาตอบแบบประเมินทั้งหมดร้อยละ 63.33 ของประชากร การวิเคราะห์ข้อมูล โดยการหาค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ การวิเคราะห์เนื้อหา ผลการศึกษาสรุปได้ดังนี้ 1.นักศึกษามีความพึงพอใจต่อเอกสารการสอนชุดวิชา 97403 ในภาพรวมทั้ง 15 หน่วย ในระดับมาก ในด้าน เนื้อหาสาระ กิจกรรมและแนวตอบท้ายเรื่อง และความรู้ที่ได้หลังจากการศึกษา ยกเว้นด้านประโยชน์ที่ได้รับหลังจากการศึกษา นักศึกษามีความพึงพอใจในระดับมากเพียง 13 หน่วย 2.นักศึกษามีความพึงพอใจต่อแบบฝึกปฏิบัติก่อนเรียนและหลังเรียนชุดวิชา 97403 ในภาพรวมทั้ง 15 หน่วย ในระดับมาก ในด้านความชัดเจนของคำถามและตัวเลือก การเสริมความเข้าใจเนื้อหาในเอกสารการสอน การประเมินความก้าวหน้าในการเรียนรู้ของนักศึกษาหลังศึกษา ยกเว้น ด้านการประเมินความรู้เดิมของนักศึกษาก่อนศึกษา ความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลางทั้ง 15 หน่วย 3.ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อเอกสารการสอนและแบบฝึกปฏิบัติก่อนและหลังเรียน พบว่าส่วนใหญ่ เห็นว่า เอกสารการสอนมีเนื้อหาเหมาะสม และแบบฝึกปฏิบัติก่อนและหลังเรียนมีความชัดเจนดี เข้าใจง่าย อย่างไรก็ตาม บางส่วนเห็นว่า เอกสารการสอนควรมีภาพสีมากขึ้น

ชื่อผู้แต่ง

รองศาสตราจารย์สุภาวดี ธีรธรรมากร
รองศาสตราจารย์ศุภณี เรียบเลิศหิรัญ

Download Fulltext

คำสำคัญ

ความพึงพอใจ
สื่อเอกสารการสอนและแบบฝึกปฏิบัติก่อนและหลังเรียน เทคโนโลยีก่อนพิมพ์

วารสารฉบับที่

 

ปีที่ 2 ม.ค. - ธ.ค. 2555


เลขที่หน้า

 29-45

จำนวนผู้เข้าอ่าน

189 ครั้ง

 

 

สถิติวารสาร


จำนวนสมาชิก 1,461  คน
ผู้เข้าชม 102,711  คน
จำนวนบทความที่เผยแพร่ทั้งหมด 184  บทความ

©2016 e-jodil.stou.ac.th
Design by www.stou.ac.th