"
Login | สมัครสมาชิก      

ประสิทธิผลของการจัดการการเรียนการสอนทางไกลของชุดวิชาระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ ในระดับบัณฑิตศึกษา

Effectiveness of Distance Learning of the Research Methodology in Public Administration Subject in Graduate Study

Abstract

การวิจัยมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินความยากง่ายและความทันสมัยของเนื้อหาชุดวิชาระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างกลยุทธ์การสอนกับประสิทธิผลของการจัดการการเรียนการสอนทางไกลชุดวิชาระเบียบวิธีวิจัย และเพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยต่างๆ ที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลของการจัดการการเรียนการสอนทางไกลชุดวิชาระเบียบวิธีวิจัย ใช้การวิจัยเชิงสำรวจร่วมกับการวิจัยเชิงคุณภาพ ประชากร คือ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตที่ลงทะเบียนชุดวิชา 33713 ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ ในภาคการศึกษาที่ 2/2553 จำนวน 84 คน คำนวณโดยใช้สูตร Yamane ได้กลุ่มตัวอย่างจำนวน 70 คน โดยใช้การสุ่มตัวอย่างอย่างง่าย เครื่องมือที่ใช้ คือ แบบสอบถาม และการทำ Focus Group ได้ข้อค้นพบ คือ (1) ความง่ายของเนื้อหาชุดวิชาระเบียบวิธีวิจัย มีไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70 (2) ความทันสมัยของเนื้อหาชุดวิชาระเบียบวิธีวิจัย มีไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 (3) กลยุทธ์การสอนก็ยังมีความสัมพันธ์ทางบวกกับประสิทธิผลของการจัดการการเรียนการสอนทางไกลชุดวิชาระเบียบวิธีวิจัยโดยมีค่าสหสัมพันธ์เท่ากับ .653 (4) ประสิทธิผลของการจัดการการเรียนการสอนทางไกลชุดวิชาระเบียบวิธีวิจัยของนักศึกษาภาค 2/2553มีไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 และ (5) ปัจจัยอาจารย์ผู้สอนและ ปัจจัยความง่ายของเนื้อหา มีความสามารถการอธิบายความผันแปรเรื่อง “ประสิทธิผลของการจัดการการเรียนการสอนทางไกลชุดวิชาระเบียบวิธีวิจัย”ได้ร้อยละ 55.2 โดยทุกสมมติฐานมีนัยสำคัญทางสถิติ ณ ระดับ .05

ชื่อผู้แต่ง

รองศาสตราจารย ดร.เทพศักดิ์ บุณยรัตพันธุ์

Download Fulltext

คำสำคัญ

ประสิทธิผล การจัดการการเรียนการสอนทางไกล
ชุดวิชาระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์

วารสารฉบับที่

 

ปีที่ 2 ม.ค. - ธ.ค. 2555


เลขที่หน้า

 89-101

จำนวนผู้เข้าอ่าน

242 ครั้ง

 

 

สถิติวารสาร


จำนวนสมาชิก 1,461  คน
ผู้เข้าชม 102,711  คน
จำนวนบทความที่เผยแพร่ทั้งหมด 184  บทความ

©2016 e-jodil.stou.ac.th
Design by www.stou.ac.th