"
Login | สมัครสมาชิก      

การพัฒนาและทดสอบรูปแบบการพัฒนาศูนย์ข้าวชุมชน

Community Rice Center Development

Abstract

การวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนารูปแบบการพัฒนาศูนย์ข้าวชุมชนและทดสอบรูปแบบการ พัฒนาศูนย์ข้าวชุมชนที่มีต่อความเข้มแข็งของศูนย์ข้าวชุมชน โดยคัดเลือกแบบเจาะจงจากศูนย์ข้าวชุมชนที่ มีการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว 3 ประเภทได้แก่ ข้าวเจ้า ข้าวหอมมะลิ และข้าวเหนียว และมีระดับความเข้มแข็ง น้อย ปานกลาง และมาก รวม 9 ศูนย์ ได้แก่ ศูนย์ข้าวชุมชนประเภทข้าวเจ้า ได้แก่ ศูนย์ข้าวชุมชนเขาพระ หนองกระทุ่ม และทุ่งคลี ศูนย์ข้าวชุมชนประเภทข้าวหอมมะลิ ได้แก่ ศูนย์ข้าวชุมชนโนนสว่าง หนองมะค่า แต้ และหนองชัยศรี ศูนย์ข้าวชุมชนประเภทข้าวเหนียว ได้แก่ ศูนย์ข้าวชุมชน หนองเสือ สร้างถ่อ และดอนชี โดยใช้วิธีการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบการพัฒนาศูนย์ข้าวชุมชนที่พัฒนาขึ้นมาประกอบด้วย 7 ขั้นตอน ได้แก่ การกำหนดเป้าหมาย และจัดทำองค์ประกอบตัวชี้วัดความเข้มแข็งของศูนย์ข้าวชุมชน การประเมินศูนย์ข้าว ชุมชนก่อนการพัฒนา การจัดทำยุทธศาสตร์การสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การจัดทำแผนปฏิบัติการ การ ติดตามการดำเนินงาน และการประเมินศูนย์ข้าวชุมชนหลังการพัฒนา จากการทดสอบรูปแบบที่พัฒนาโดย การเปรียบเทียบจากผลการประเมินความเข้มแข็งก่อนและหลังการใช้รูปแบบดังกล่าวพบว่า ทำให้ศูนย์ข้าว ชุมชนตามองค์ประกอบตัวชี้วัดความเข้มแข็งก่อนและหลังการใช้รูปแบบดังกล่าวพบว่า ทำให้ศูนย์ข้าว ชุมชนหนองกระทุ่ม ทุ่งคลี หนองมะค่าแต้ หนองชัยศรี สร้างถ่อ ดอนชี และโนนสว่างมีความเข้มแข็ง เพิ่มขึ้น สำหรับศูนย์ข้าวชุมชนเขาพระ และหนองเสือภายหลังจากนำรูปแบบที่พัฒนาไปใช้พบว่า ศูนย์ ดังกล่าวยังไม่พัฒนาไปได้เท่าที่ควร

ชื่อผู้แต่ง

รองศาสตราจารย ดร.สัจจา บรรจงศิริ

Download Fulltext

คำสำคัญ

ศูนย์ชาวชุมชน
รูปแบบการพัฒนา

วารสารฉบับที่

 

ปีที่ 2 ม.ค. - ธ.ค. 2555


เลขที่หน้า

 102-119

จำนวนผู้เข้าอ่าน

193 ครั้ง

 

 

สถิติวารสาร


จำนวนสมาชิก 1,461  คน
ผู้เข้าชม 102,711  คน
จำนวนบทความที่เผยแพร่ทั้งหมด 184  บทความ

©2016 e-jodil.stou.ac.th
Design by www.stou.ac.th