"
Login | สมัครสมาชิก      

การศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชต่อคุณภาพของเอกสารการสอนและแบบฝึกปฏิบัติ ชุดวิชา 97405 กระบวนการพิมพ์พื้นลึก การพิมพ์พื้นฉลุลายผ้า และการพิมพ์ไร้แรงกด

The Study of Sukhothai Thammathirat Students’ Opinions on the Quality of Coursebook and Workbook for course 97405 Recess, Screen and Non-impact Printing Processes

Abstract

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชที่มีต่อคุณภาพของเอกสารการสอนและแบบฝึกปฏิบัติ ชุดวิชา 97405 กระบวนการพิมพ์พื้นลึก การพิมพ์พื้นฉลุลายผ้า และการพิมพ์ไร้แรงกด ประชากรที่ใช้ศึกษา ได้แก่ นักศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชที่ลงทะเบียนเรียนชุดวิชา 97405 ในภาคการศึกษาที่ 1/2554 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามเพื่อประเมินความพึงพอใจ เก็บรวมรวมข้อมูลด้วยตนเองจากนักศึกษาที่เข้ารับการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะและจากทางไปรษณีย์ วิเคราะห์ข้อมูลจากค่าเฉลี่ย ความถี่ ร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์เนื้อหา ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 1.นักศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชมีความพึงพอใจต่อคุณภาพของเอกสารการสอนทั้ง 15หน่วยในระดับมาก ได้แก่ เนื้อหาสาระมีความชัดเจนและมีระดับความยากเหมาะกับระดับปริญญาตรี กิจกรรมและแนวตอบท้ายเรื่องมีความชัดเจน ผลที่ได้รับหลังศึกษาทำให้นักศึกษาได้รับความรู้และนำไปใช้ประโยชน์ ยกเว้นความทันสมัยของเนื้อหาสาระที่เห็นว่าทันสมัยในระดับมากใกล้เคียงกับระดับปานกลาง 2.นักศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชมีความพึงพอใจต่อคุณภาพของแบบฝึกปฏิบัติทั้ง 15หน่วยอยู่ในระดับมาก กล่าวคือ มีความพึงพอใจแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียนด้านความชัดเจนของคำถามและตัวเลือกและด้านการประเมินความรู้เดิมก่อนศึกษาในระดับปานกลาง ด้านการเสริมความเข้าใจเนื้อหาในเอกสารการสอนในระดับมาก ส่วนแบบประเมินผลตนเองหลังเรียน มีความพึงพอใจในด้านความชัดเจนของคำถามและตัวเลือกในระดับปานกลาง ด้านการประเมินความก้าวหน้าในการเรียนรู้ของนักศึกษาหลังศึกษาเอกสารการสอนและด้านการเสริมความเข้าใจเนื้อหาในเอกสารการสอนอยู่ในระดับมาก 3.ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับคุณภาพของเอกสารการสอนและแบบฝึกปฏิบัติ พบว่าเอกสารการสอนมีคุณภาพแต่มีเนื้อหามากเกินไป ควรลดเนื้อหา ปรับคำอธิบายในส่วนที่ยากต่อการเข้าใจ และเพิ่มสื่อเสริมเป็นซีดีเพื่อให้มองเห็นภาพเคลื่อนไหวและเข้าใจเนื้อหามากขึ้น ด้านแบบฝึกปฏิบัติ พบว่าใช้เสริมความเข้าใจเนื้อหาในเอกสารการสอนและเป็นแนวข้อสอบได้ดีแต่ควรลดคำถามที่เน้นการท่องจำ

ชื่อผู้แต่ง

รองศาสตราจารย์ศุภณี เรียบเลิศหิรัญ
รองศาสตราจารย์สุภาวดี ธีรธรรมากร

Download Fulltext

คำสำคัญ

ความพึงพอใจ
เอกสารการสอน
แบบฝึกปฏิบัติ
แบบประเมินผลก่อนเรียนและหลังเรียน

วารสารฉบับที่

 

ปีที่ 2 ม.ค. - ธ.ค. 2555


เลขที่หน้า

 120-135

จำนวนผู้เข้าอ่าน

194 ครั้ง

 

 

สถิติวารสาร


จำนวนสมาชิก 1,461  คน
ผู้เข้าชม 102,711  คน
จำนวนบทความที่เผยแพร่ทั้งหมด 184  บทความ

©2016 e-jodil.stou.ac.th
Design by www.stou.ac.th