"
Login | สมัครสมาชิก      

การสังเคราะห์งานวิจัยด้านการศึกษาทางไกลของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

A Synthesis of Research on Distance Education at Sukhohai Thammathirat Open University

Abstract

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาคุณลักษณะของงานวิจัยด้านการศึกษาทางไกล และ 2) สังเคราะห์เชิงคุณภาพงานวิจัยด้านการศึกษาทางไกลของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช กลุ่มตัวอย่าง คือ งานวิจัยด้านการศึกษาทางไกลของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ที่พิมพ์เผยแพร่ระหว่างปี พ.ศ. 2530-2553 จานวน 101 เรื่อง เครื่องมือการวิจัยเป็นแบบสรุปงานวิจัยด้านการศึกษาทางไกล การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ความถี่ ร้อยละและการวิเคราะห์เนื้อหา ผลการวิจัยพบว่า 1)งานวิจัยด้านการศึกษาทางไกล ส่วนใหญ่ตีพิมพ์และเผยแพร่ในปี พ.ศ 2551 มีลักษณะเป็นโครงการเดี่ยวส่วนใหญ่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากกองทุนรัตนโกสินทร์สมโภช 200 ปี เนื้อหาของงานวิจัยส่วนใหญ่มุ่งเน้นเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนทางไกล เป็นการวิจัยเชิงสำรวจ ทำการศึกษาจากประชากรหรือกลุ่มตัวอย่างขนาดตั้งแต่ 200 หน่วยขึ้นไป โดยศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างที่เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรีมากที่สุด และใช้วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง งานวิจัยส่วนใหญ่ไม่มีการตั้งสมมติฐานการวิจัย โดยในการเก็บรวบรวมข้อมูลมักใช้แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ และแบบบันทึกการประชุมการสนทนากลุ่ม เครื่องมือในการวิจัยส่วนใหญ่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพทั้งโดยวิธีการหาความเที่ยงตรงและวิเคราะห์ความเชื่อมั่น ส่วนใหญ่ผู้วิจัยเป็นผู้เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองและใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลร่วมกัน 3 วิธี ได้แก่ การวิเคราะห์ค่าความถี่และร้อยละ การวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย/ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา 2)การสังเคราะห์เชิงคุณภาพของงานวิจัยด้านการศึกษาทางไกล พบว่า เนื้อหาที่ศึกษาส่วนใหญ่เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนทางไกลของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มุ่งเน้นศึกษาด้านกระบวนการในระบบการศึกษาทางไกล ได้แก่ การศึกษาวิธีการเรียนของผู้เรียนในระบบการศึกษาทางไกล การศึกษาเพื่อการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน การศึกษาสภาพและปัญหาในการทำวิทยานิพนธ์ การศึกษารูปแบบการจัดกิจกรรมเสริมทักษะ การศึกษาสภาพและปัญหาในการจัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติ การศึกษาการทำกิจกรรมประจำชุดวิชา การประเมินหลักสูตร การศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลการเรียน การศึกษารูปแบบการเรียนในปัจจุบันและแนวโน้มของการศึกษาทางไกลในอนาคต

ชื่อผู้แต่ง

อาจารย์ภีรวัฒน์ นนทะโชติ

Download Fulltext

คำสำคัญ

การสังเคราะห์งานวิจัย
การศึกษาทางไกล

วารสารฉบับที่

 

ปีที่ 2 ม.ค. - ธ.ค. 2555


เลขที่หน้า

 136-156

จำนวนผู้เข้าอ่าน

264 ครั้ง

 

 

สถิติวารสาร


จำนวนสมาชิก 1,461  คน
ผู้เข้าชม 102,711  คน
จำนวนบทความที่เผยแพร่ทั้งหมด 184  บทความ

©2016 e-jodil.stou.ac.th
Design by www.stou.ac.th