"
Login | สมัครสมาชิก      

การศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ต่อเนื่อง 2 ปี ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชที่มีต่อคุณภาพสื่อการสอนและการสอนเสริมแบบเข้มชุดวิชา 51206 สารสนเทศและการวิจัยทางการพยาบาล

A Study of Two Year Bachelor’s Degree Program in Nursing at Sukhothai Thammathirat Open University Students’Satisfaction Towards Instructional Media and Intensive Tutorials, Course 51206: Nursing Informatics and Nursing Research

Abstract

การวิจัยเชิงพรรณนาเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อเอกสารการสอน 2) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาต่อสื่อเสริม 3) ศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการสอนเสริมแบบเข้ม และ 4) ศึกษาความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการเรียนการสอนและคุณภาพสื่อการสอน กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาได้มาจากการสุ่มอย่างง่ายจำนวน 78 คน จากนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน 112 คน เครื่องมือที่ใช้ใน การเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามซึ่งมี 5 ส่วนได้แก่ ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อเอกสารการสอน ส่วนที่ 3 ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อสื่อเสริม ส่วนที่ 4 ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการสอนเสริมแบบเข้ม และส่วนที่ 5 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการเรียนการสอนและคุณภาพสื่อการสอน ซึ่งผ่านการตรวจสอบความตรงตามเนื้อหาและการหาค่าความเที่ยง ได้ค่าสัมประสิทธิ์ครอนบาคแอลฟาของแบบสอบถามส่วนที่ 2-4 เท่ากับ 0.82,0.80 และ 0.88 ตามลำดับ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพรรณนาโดยการหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการวิเคราะห์เนื้อหา ผลการศึกษาพบว่า (1) นักศึกษามีความพึงพอใจต่อเอกสารการสอนโดยภาพรวมและทุกด้านอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ด้านเนื้อหามีความทันสมัย กระชับและชัดเจน ด้านกิจกรรมท้ายเรื่องทำให้เข้าใจเนื้อหาและตอบได้ชัดเจน ด้านแบบประเมินผลตนเองก่อนและหลังเรียนช่วยสนับสนุนการเรียนรู้ และด้านผลที่ได้หลังศึกษาทำให้ได้รับความรู้และสามารถนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้ (2) นักศึกษามีความพึงพอใจต่อสื่อเสริมในระดับปานกลางโดยพึงพอใจซีดีเสียงประจำชุดวิชาระดับปานกลาง แต่พึงพอใจรายการวิทยุกระจาย เสียงในระดับน้อย (3) นักศึกษาพึงพอใจต่อการสอนเสริมแบบเข้มโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุดและ(4) นักศึกษาเสนอแนะให้ทำสื่อที่มีทั้งภาพและเสียง ต้องการให้จัดสอนเสริมแบบเข้มภาคอื่นด้วย บางรายเสนอแนะให้เก็บคะแนนโดยมอบหมายให้ทำกิจกรรมประจำชุดวิชา รวมทั้งต้องการให้สรุปเนื้อหาแต่ละหน่วยลงในเว็บไซด์ของ มสธ.ด้วย

ชื่อผู้แต่ง

รองศาสตราจารย์ ดร.มุกดา หนุ่ยศร

Download Fulltext

คำสำคัญ

ความพึงพอใจ
สื่อการสอนชุดวิชาสารสนเทศและการวิจัยทางการพยาบาล
การสอนเสริมแบบเข้มชุดวิชาสารสนเทศและการวิจัยทางการพยาบาล

วารสารฉบับที่

 

ปีที่ 2 ม.ค. - ธ.ค. 2555


เลขที่หน้า

 175-195

จำนวนผู้เข้าอ่าน

187 ครั้ง

 

 

สถิติวารสาร


จำนวนสมาชิก 1,461  คน
ผู้เข้าชม 102,711  คน
จำนวนบทความที่เผยแพร่ทั้งหมด 184  บทความ

©2016 e-jodil.stou.ac.th
Design by www.stou.ac.th