"
Login | สมัครสมาชิก      

การศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อการเรียนการสอน ผลการเรียนรู้ตาม มคอ.3 และความต้องการความช่วยเหลือของนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน ชุดวิชา13413 เทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น ภาคการศึกษา1/2554

A Study of the student satisfaction, TQF3 learning results and Area where students need assistance in course13413 Introduction to Information Technology, Semester 1/2011

Abstract

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อการเรียนการสอนชุดวิชา13413เทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น ภาคการศึกษา1/2554 2) ผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติ และ 3) ความต้องการความช่วยเหลือของนักศึกษา เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา คือ แบบสอบถาม ที่ส่งให้นักศึกษาจำนวน 305 คน จากนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนทั้งหมด 1,282 คน โดยการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย ณ ระดับความมั่นใจ 95% ผลการวิจัยพบว่า 1) นักศึกษามีความพึงพอใจต่อเอกสารการสอน โดยความชัดเจนของคำชี้แจงวิธีการศึกษาชุดวิชาในเอกสารการสอนอยู่ในระดับดีมีค่าเฉลี่ย 4.02 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.67 และความชัดเจนของเนื้อหาทั้ง 15 หน่วยในภาพรวมอยู่ในระดับดีมีค่าเฉลี่ย 3.99 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.64 นักศึกษาทำกิจกรรมประจำชุดวิชา ร้อยละ 90.83 เหตุผลส่วนใหญ่ที่ทำกิจกรรมประจำชุดวิชาเนื่องจากมีโอกาสสอบผ่านมากขึ้นเพราะมีคะแนนเก็บ 20 คะแนน ร้อยละ 87.5 เหตุผลรองลงมาคือ ทำให้ได้ศึกษาและทำความเข้าใจเนื้อหาเอกสารการสอนชุดวิชา 2) ผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติทั้ง 5 ด้าน ด้านคุณธรรมจริยธรรมการมีระเบียบวินัย ตรงต่อเวลา และรับผิดชอบในการเรียน ทำแบบประเมิน และกิจกรรมประจำชุดวิชา ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตพบว่า ร้อยละ 75 นักศึกษาจัดตารางเรียน และศึกษาตามตารางเรียนอย่างต่อเนื่อง และทำแบบประเมินตนเองก่อนเรียนและหลังเรียนโดยไม่เปิดดูคำตอบก่อนร้อยละ 79 และร้อยละ 80 ตามลำดับ ด้านทักษะความรู้ ร้อยละ 69.2 ได้รับความรู้จากเอกสารการสอนระดับดีมากถึงระดับดี ด้านทักษะทางปัญญาร้อยละ 88.3 เห็นว่าการทำกิจกรรมมีประโยชน์ในการนำไปประยุกต์ใช้ ด้านทักษะความรับผิดชอบต่อตนเองและมีทักษะสามารถพัฒนาการเรียนรู้ด้วยตนเองพบว่า ร้อยละ88.33 ศึกษาเอกสารการสอนก่อนทำกิจกรรมประจำชุดวิชาด้วยตนเอง และร้อยละ61.67 เห็นว่าการทำกิจกรรมประจำชุดวิชาทำให้เกิดการพัฒนาทักษะการค้นหาข้อมูล การอ่านและการเขียน ด้านทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ร้อยละ75.83 ค้นหาความรู้เพิ่มเติมจากอินเทอร์เน็ตในการทำกิจกรรมประจำชุดวิชา 3) ด้านความต้องการความช่วยเหลือพบว่า ต้องการให้มีการแนะแนววิธีการเรียนและการทำข้อสอบสำหรับชุดวิชานี้อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.36 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.76 รองลงมาคือ จัดให้มีสื่อเสริมในรูปดีวีดีที่สรุปเนื้อหาสำคัญทั้ง 15 หน่วย และถ่ายทำเป็นวิดีโอประกอบเสียงบรรยายของวิทยากร มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.28 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.87

ชื่อผู้แต่ง

รองศาสตราจารย์สำรวย กมลายุตต์

Download Fulltext

คำสำคัญ

ความพึงพอใจที่มีต่อการเรียนการสอน
ผลการเรียนรู้ตาม มคอ.3
ความต้องการความช่วยเหลือ

วารสารฉบับที่

 

ปีที่ 2 ม.ค. - ธ.ค. 2555


เลขที่หน้า

 196-210

จำนวนผู้เข้าอ่าน

177 ครั้ง

 

 

สถิติวารสาร


จำนวนสมาชิก 1,461  คน
ผู้เข้าชม 102,713  คน
จำนวนบทความที่เผยแพร่ทั้งหมด 184  บทความ

©2016 e-jodil.stou.ac.th
Design by www.stou.ac.th