"
Login | สมัครสมาชิก      

ความพึงพอใจของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่มีต่อการเรียนการสอนชุดปรัชญาและหลักการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย แขนงการศึกษานอกระบบ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

Graduate Students’ Satisfaction on the Philosophy and Principle of Nonformal and Informal Education, Nonformal and Informal Education Area School of Educational Studies, Sukothai Thammathirat Open University

Abstract

งานวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์ 1)เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาระดับปริญญาโทที่มีต่อ เนื้อหาสาระในประมวลสาระชุดวิชาปรัชญาและหลักการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยและ 2) ศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาระดับปริญญาโทที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนชุดวิชาปรัชญาและหลักการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย งานวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงสำรวจ ผู้ให้ข้อมูลในการวิจัยคือ นักศึกษาระดับปริญญาโท แขนงวิชาการศึกษานอกระบบ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชที่ลงทะเบียนเรียนชุดวิชา 26707 ปรัชญาและหลักการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ภาคต้นปีการศึกษา 2554 จำนวน 35 คน เครื่องที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือแบบสอบถามมาตรประเมินค่า สถิติที่ใช้คือ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า 1) นักศึกษามีความพึงพอใจต่อเนื้อหาสาระในประมวลสาระชุดวิชาในภาพรวมอยู่ในระดับมาก หน่วยที่มีระดับความพึงพอใจมากที่สุด คือ หน่วยที่ 5 หลักการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก 2) ความพึงพอใจการสัมมนาเสริมและกิจกรรมการเรียนการสอนออนไลน์มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก

ชื่อผู้แต่ง

นางชนกนารถ บุญวัฒนะกุล
นางสาวนฤมล ตันธสุรเศรษฐ์

Download Fulltext

คำสำคัญ

ความพึงพอใจ
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ชุดวิชาปรัชญาและหลักการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

วารสารฉบับที่

 

ปีที่ 2 ม.ค. - ธ.ค. 2555


เลขที่หน้า

 241-257

จำนวนผู้เข้าอ่าน

183 ครั้ง

 

 

สถิติวารสาร


จำนวนสมาชิก 1,461  คน
ผู้เข้าชม 102,711  คน
จำนวนบทความที่เผยแพร่ทั้งหมด 184  บทความ

©2016 e-jodil.stou.ac.th
Design by www.stou.ac.th