"
Login | สมัครสมาชิก      

การประเมินผลการเรียนการสอนชุดวิชา 32325 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการและการจัดการความรู้

Evaluation of Learning System in Management Information System and Knowledge Management

Abstract

การวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความพร้อมในการเรียน ความพึงพอใจและปัญหาที่มีต่อการเรียนซึ่ง สามารถใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงชุดวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการและการจัดการความรู้ให้ สอดคล้องกับความพร้อมในการเรียนของนักศึกษามากยิ่งขึ้นประชากรในการศึกษาคือนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนชุดวิชา 32325 ขนาดตัวอย่าง 145 สุ่ม ตัวแทนโดยใช้วิธีสุ่มแบบมีระบบ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามชนิดมาตรา ส่วนประเมินค่า การวิเคราะห์ข้อมูลในการแจกแจงความถี่ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการทดสอบไคสแควร์ ผลการวิจัยพบว่านักศึกษามีความพร้อมโดยรวมในการศึกษาชุดวิชานี้เฉลี่ยอยู่ในระดับค่อนข้างน้อยที่มีความพร้อมโดยรวมในระดับค่อนข้างมากและมากมีจานวนร้อยละ 36 และร้อยละ 13 ในด้านความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อ การใช้สื่อชนิดต่างๆ พบว่าความพึงพอใจโดยรวมเฉลี่ยอยู่ในระดับค่อนข้างมากและความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการ เรียนการสอนในด้านต่างๆ พบว่าความพึงพอใจโดยรวมเฉลี่ยอยู่ในระดับค่อนข้างมาก ความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อ ความเหมาะสมโดยรวมของเนื้อหาวิชาในเอกสารการสอน ร้อยละ 90 เห็นว่าเหมาะสมแล้ว เพศ อายุ และอาชีพของ นักศึกษาไม่มีผลต่อความพึงพอใจที่มีต่อการเรียนการสอน ยกเว้นสถานภาพสมรส ข้อเสนอแนะก็คือ ควรปรับปรุงเนื้อหาของชุดวิชานี้ ให้อ่านเข้าใจง่ายขึ้นโดยเฉพาะเนื้อหาที่ เกี่ยวกับการคำนวณ เชิงปริมาณ การจัดเวลาการสอนทางวิทยุโทรทัศน์ให้เหมาะสมกับเวลาที่นักศึกษาสามารถรับชมได้ การส่งเอกสารชุดวิชา และแบบฝึกปฏิบัติให้นักศึกษาไม่ควรช้ากว่ากำหนด

ชื่อผู้แต่ง

ปิยะดา พิศาลบุตร

Download Fulltext

คำสำคัญ

ความพร้อม
ความพึงพอใจ
การจัดการการเรียนการสอน

วารสารฉบับที่

 

ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 ม.ค. - มิย. 2556


เลขที่หน้า

 1-14

จำนวนผู้เข้าอ่าน

237 ครั้ง

 

 

สถิติวารสาร


จำนวนสมาชิก 1,461  คน
ผู้เข้าชม 102,711  คน
จำนวนบทความที่เผยแพร่ทั้งหมด 184  บทความ

©2016 e-jodil.stou.ac.th
Design by www.stou.ac.th