"
Login | สมัครสมาชิก      

วัฒนธรรมองค์การของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

Sukhothai Thammathirat Open University Organizational Culture

Abstract

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาวัฒนธรรมองค์การของ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชและสาขาวิชาต่าง ๆตามกรอบวัฒนธรรม 4 แบบคือ แบบครอบครัว แบบเฉพาะกิจ แบบการตลาด และแบบราชการ ในประเด็นต่อไปนี้ (1) วัฒนธรรม องค์การปัจจุบัน และวัฒนธรรมองค์การที่พึงประสงค์ที่เป็นวัฒนธรรมเด่น (2) ความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรมองค์การปัจจุบันและวัฒนธรรมองค์การที่พึงประสงค์ และ (3) ความสอดคล้องระหว่างวัฒนธรรมเด่นกับมิติย่อยของวัฒนธรรมองค์การ 6 มิติ คือ ลักษณะขององค์การ ผู้นำองค์การ สภาพแวดล้อมในการทางาน สิ่งยึดเหนี่ยวองค์การ กลยุทธ์ที่เน้น และเกณฑ์ของความสำเร็จ กลุ่มเป้าหมาย คือคณาจารย์ในสาขาวิชาต่าง ๆ 5 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ ศิลปศาสตร์ วิทยาศาสตร์สุขภาพ พยาบาลศาสตร์ และส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ รวมจานวน 78 คน เครื่องมือการวิจัย ได้แก่ แบบประเมินวัฒนธรรมองค์การของคาเมรอนและควินน์ วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าทีที่ระดับความมีนัยสำคัญ .05 การวิจัยปรากฏผลว่า (1) วัฒนธรรมปัจจุบันที่เป็นวัฒนธรรมเด่นของ มสธ. เป็นแบบครอบครัว และแบบราชการซึ่งมีค่าคะแนนเท่ากัน ทั้งนี้วัฒนธรรมที่พึงประสงค์เป็นแบบครอบครัว วัฒนธรรมเด่นในปัจจุบันของสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ และศิลปศาสตร์เป็นแบบราชการ วัฒนธรรมที่พึงประสงค์ คือแบบครอบครัว สาหรับสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ พยาบาลศาสตร์ และส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ มีวัฒนธรรมเด่นในปัจจุบัน และที่พึงประสงค์ เป็นแบบครอบครัว (2 ) เมื่อเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรมองค์การปัจจุบันและวัฒนธรรมองค์การที่พึงประสงค์ พบว่า มสธ. และสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มีคะแนนวัฒนธรรมที่พึงประสงค์เพิ่มขึ้นสาหรับแบบครอบครัว และแบบเฉพาะกิจ ส่วนแบบราชการมีคะแนนลดลง ทั้งนี้สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มีคะแนนแบบการตลาดลดลงด้วย สาขาวิชาศิลปศาสตร์ และส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ มีคะแนนวัฒนธรรมที่พึงประสงค์เพิ่มในแบบเฉพาะกิจ และลดลงที่แบบราชการ สาหรับสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ และพยาบาลศาสตร์ มีคะแนนวัฒนธรรมปัจจุบันและที่พึงประสงค์ไม่แตกต่างกัน (3) ในด้านความสอดคล้องระหว่างวัฒนธรรมเด่นในปัจจุบัน กับมิติย่อยของวัฒนธรรมองค์การ 6 มิติพบว่า ที่สอดคล้องกันได้แก่ ของมสธ.สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ และส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ ที่ไม่สอดคล้องกันได้แก่ ของสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ ศิลปะศาสตร์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ

ชื่อผู้แต่ง

รองศาสตราจารย์ ดร. นิตยา ภัสสรศิริ
ดร. อรวรรณ ภัสสรศิริ

Download Fulltext

คำสำคัญ

วัฒนธรรมองค์การ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

วารสารฉบับที่

 

ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 ม.ค. - มิย. 2556


เลขที่หน้า

 15-31

จำนวนผู้เข้าอ่าน

383 ครั้ง

 

 

สถิติวารสาร


จำนวนสมาชิก 1,461  คน
ผู้เข้าชม 102,711  คน
จำนวนบทความที่เผยแพร่ทั้งหมด 184  บทความ

©2016 e-jodil.stou.ac.th
Design by www.stou.ac.th