"
Login | สมัครสมาชิก      

การศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชที่มีต่อการเรียนการสอน ชุดวิชา 51712 สัมมนาประเด็นและแนวโน้มการบริหารการพยาบาล

A Study of Sukhothai Thammathirat Open University Students’ Satisfaction toward Learning Activities, Course 51712 entitle Seminar Issues and Trends in Nursing Administration

Abstract

การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชที่มีต่อ 1) เอกสารการสอน 2) กิจกรรมการสัมมนาเสริม การสัมมนาเข้ม และสื่อเสริม และ 3) การจัดการเรียนการสอนแบบอีเลิร์นนิ่ง ชุดวิชา 51712 สัมมนาประเด็นและแนวโน้มการบริหารการพยาบาล ประชากรที่ใช้ในการศึกษาได้แก่ นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนชุดวิชา 51712 ปีการศึกษา 2553 – 2554 จานวน 94 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามซึ่งประกอบด้วย 4 ส่วน คือ 1) ข้อมูลส่วนบุคคล 2) ความพึงพอใจต่อเอกสารการสอน 3) ความพึงพอใจต่อการสัมมนาเสริม การสัมมนาเข้มประจาชุดวิชา และสื่อเสริม 4) ความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนอีเลิร์นนิ่ง วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า 1.นักศึกษามีความพึงพอใจต่อเอกสารการสอนชุดวิชา 51712 ทุกหน่วย อยู่ในระดับมาก โดยเนื้อหาในหน่วยที่ 10,11 และ 12 มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจมากที่สุด และหน่วยที่ 1, 2 และ 3 มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่ำที่สุด 2.นักศึกษามีความพึงพอใจต่อกิจกรรมสัมมนาเสริม สัมมนาเข้มประจำชุดวิชา และสื่อเสริม ในระดับมากที่สุด โดยกิจกรรมสัมมนาเสริม สัมมนาเข้ม มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจสูงที่สุด และโมดูลในอีเลิร์นิ่ง มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่ำที่สุด 3.นักศึกษามีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนอีเลิร์นนิ่งชุดวิชา 51712 ในระดับมากที่สุด โดยปัจจัยด้านผู้สอนมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจสูงที่สุด และปัจจัยด้านเทคโนโลยี มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่ำที่สุด เนื่องจากนักศึกษาประสบปัญหาในการเข้าเครือข่ายมหาวิทยาลัย

ชื่อผู้แต่ง

รองศาสตราจารย์ ดร. สมใจ พุทธาพิทักษ์ผล
รองศาสตราจารย์ ดร. บุญทิพย์ สิริธรังศรี
รองศาสตราจารย์ พ.ต.อ. หญิง ดวงกมล ปิ่นเฉลียว

Download Fulltext

คำสำคัญ

ความพึงพอใจ
นักศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
การจัดการเรียนการสอน
อีเลิร์นนิ่ง

วารสารฉบับที่

 

ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 ม.ค. - มิย. 2556


เลขที่หน้า

 32-50

จำนวนผู้เข้าอ่าน

216 ครั้ง

 

 

สถิติวารสาร


จำนวนสมาชิก 1,461  คน
ผู้เข้าชม 102,712  คน
จำนวนบทความที่เผยแพร่ทั้งหมด 184  บทความ

©2016 e-jodil.stou.ac.th
Design by www.stou.ac.th