"
Login | สมัครสมาชิก      

การศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาเกี่ยวกับวิธีการศึกษาชุดวิชาคณิตศาสตร์และสถิติสำหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Students’ Opinions on Study Methodology for Mathematics and Statistics For Science and Technology

Abstract

การศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาเกี่ยวกับวิธีการศึกษาชุดวิชาคณิตศาสตร์และสถิติสาหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (96102) มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) จำนวนและข้อมูลของนักศึกษาที่เคยลงหรือกาลังลงทะเบียนเรียนชุดวิชาคณิตศาสตร์และสถิติสาหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี2)ความพึงพอใจของนักศึกษาเกี่ยวกับคุณภาพของเอกสารการสอน และ 3) ความพึงพอใจของนักศึกษาเกี่ยวกับคุณภาพของแบบฝึกปฏิบัติชุดวิชา ประชากรที่ใช้ศึกษา ได้แก่ นักศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ที่เคยลงหรือกาลังลงทะเบียนเรียนชุดวิชาคณิตศาสตร์และสถิติสาหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและเข้ารับการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะชุดวิชาระบบสำนักงานอัตโนมัติ (96401)ชุดวิชาการออกแบบและพัฒนาเว็บ (96413) ชุดวิชาการโปรแกรมคอมพิวเตอร์(96414)ชุดวิชาเทคโนโลยีก่อนพิมพ์ (97403) ชุดวิชากระบวนการพิมพ์พื้นลึก การพิมพ์พื้นฉลุลายผ้าและการพิมพ์ไร้แรงกด (97405) และชุดวิชาเครื่องมือ เครื่องจักร วัสดุ และการบำรุงรักษาในอุตสาหกรรม (97315) ในช่วงเวลาที่ได้กำหนดไว้ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2554 ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จำนวน 342 คน ทำการศึกษาทั้งประชากร เครื่องมือที่ใช้ศึกษาคือ แบบสอบถาม การเก็บรวบรวมข้อมูลใช้วิธีแจกแบบสอบถามให้กับนักศึกษาทุกคนที่มาเข้ารับการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ โดยได้รับแบบสอบถามกลับคืนมา จานวน 328 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 95.91 การวิเคราะห์ข้อมูล ใช้ค่าความถี่ ค่าร้อยละ และค่าเฉลี่ย ผลการวิจัยพบว่า 1.ข้อมูลทั่วไปนักศึกษาส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ร้อยละ 71.04 อายุระหว่าง 21-30 ปี ร้อยละ44.82กำลังศึกษาอยู่ในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ร้อยละ 55.18ประกอบอาชีพพนักงาน/ลูกจ้างหน่วยงานเอกชน ร้อยละ 52.13มีรายได้ต่อเดือนอยู่ระหว่าง 10,001 ถึง 20,000 บาท ร้อยละ 49.39ระดับการศึกษาก่อนสมัครเรียนหลักสูตรนี้ที่ มสธ. คือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ร้อยละ56.10นักศึกษาส่วนใหญ่ประเมินตนเองว่าความรู้พื้นฐานด้านคณิตศาสตร์อยู่ในระดับปานกลาง ร้อยละ 45.43 ลงทะเบียนชุดวิชานี้เป็นครั้งแรก ร้อยละ 31.71นักศึกษาส่วนใหญ่ไม่ระบุจานวนหน่วยที่อ่านเอกสารการสอนของชุดวิชาร้อยละ 35.06ส่วนสาเหตุที่ยังไม่ได้อ่านหรือยังอ่านเอกสารไม่ครบเนื่องจากไม่มีเวลาร้อยละ59.4 ต้องการให้มีสื่อเสริมประกอบการเรียน คือ ซีดีรอม ร้อยละ 35.98 และสาเหตุที่เรียนหลักสูตรกับ มสธ. เพราะอยากเรียนรู้ ร้อยละ 50.00 2.ความพึงพอใจของนักศึกษาเกี่ยวกับคุณภาพของเอกสารการสอนนักศึกษาส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อคุณภาพของเอกสารการสอน ในระดับมากทุกด้านได้แก่ ความครบถ้วนของเนื้อหาตามวัตถุประสงค์และคำอธิบายชุดวิชา ค่าเฉลี่ย 4.00ร้อยละ 44.51ความถูกต้องของเนื้อหา ค่าเฉลี่ย 3.99ร้อยละ 45.73ความยากง่ายของเนื้อหาเหมาะสมกับผู้เรียน ค่าเฉลี่ย 3.56ร้อยละ 37.50ตัวอย่างของเนื้อหาช่วยให้เข้าใจเนื้อหาในชุดวิชาได้ดีขึ้น ค่าเฉลี่ย 3.50ร้อยละ 39.33 2ความเหมาะสมของระยะเวลาในการศึกษาแต่ละหน่วย ระดับมาก ค่าเฉลี่ย 3.60 ร้อยละ 42.99 ความสามารถในการ พัฒนาความคิดของผู้เรียน ค่าเฉลี่ย 3.77 ร้อยละ 47.26และการนำไปประยุกต์ใช้ ในสถานการณ์อื่นๆ หรือวิชาอื่นๆ ค่าเฉลี่ย 3.56 ร้อยละ 39.33 3.ความพึงพอใจของนักศึกษาเกี่ยวกับคุณภาพของแบบฝึกปฏิบัติเสริมทักษะประจำชุดวิชานักศึกษาส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อคุณภาพของแบบฝึกปฏิบัติเสริมทักษะประจำชุดวิชาในระดับมากทุกด้าน ได้แก่ ความรับผิดชอบในการทำกิจกรรมประจำชุดวิชาค่าเฉลี่ย 3.57ร้อยละ 40.24แบบประเมินตนเองก่อนและหลังเรียนสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ค่าเฉลี่ย 3.77ร้อยละ 49.09ความถูกต้องของแบบประเมินตนเอง ค่าเฉลี่ย 3.77ร้อยละ 49.70แบบประเมินตนเองช่วยนักศึกษาให้เข้าใจวัตถุประสงค์ของแต่ละหน่วยได้ดีขึ้น ค่าเฉลี่ย 3.68ร้อยละ 41.16ความเหมาะสมของเฉลยแบบประเมินตนเองค่าเฉลี่ย 3.68ร้อยละ 44.82และนักศึกษาได้รับประโยชน์และมีความมั่นใจในการสอบเพิ่มขึ้นหลังจากทำแบบประเมินตนเอง ค่าเฉลี่ย 3.70ร้อยละ 42.07

ชื่อผู้แต่ง

กชกร ณ นครพนม
ปิยพร นุรารักษ์

Download Fulltext

คำสำคัญ

วิธีการศึกษาชุดวิชาคณิตศาสตร์และสถิติสำหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วารสารฉบับที่

 

ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 ม.ค. - มิย. 2556


เลขที่หน้า

 68-84

จำนวนผู้เข้าอ่าน

257 ครั้ง

 

 

สถิติวารสาร


จำนวนสมาชิก 1,461  คน
ผู้เข้าชม 102,713  คน
จำนวนบทความที่เผยแพร่ทั้งหมด 184  บทความ

©2016 e-jodil.stou.ac.th
Design by www.stou.ac.th