"
Login | สมัครสมาชิก      

การผลิตสื่อวีซีดีเพื่อให้บริการสังคม"การส่งเสริมสุขภาพด้วยการแพทย์แผนไทย"

The VCD Media Production for Social service “Health Promotion by Thai Traditional Medicine”

Abstract

การผลิตสื่อวีซีดีเพื่อให้บริการสังคม ชุด “การส่งเสริมสุขภาพด้วยการแพทย์แผนไทย” มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสุขภาพของประชาชนด้วยการแพทย์แผนไทย และเพื่อการผลิตสื่อวีซีดีเพื่อให้บริการสังคมรายการการนวดไทยเพื่อสุขภาพประกอบด้วย 4 ขั้นตอนหลัก คือ 1) การเลือกเรื่องที่จะจัดทำวีซีดี 2) การกำหนดผู้รับผิดชอบในการจัดเนื้อหา 3) การผลิตสื่อ และ 4) การควบคุมคุณภาพ ซึ่งวีซีดีที่ผลิตได้มีเนื้อหาเกี่ยวกับการนวดไทย การนวดเพื่อสุขภาพ หลักการนวดเพื่อสุขภาพ เทคนิคการนวดเพื่อสุขภาพ ประกอบกับการสาธิตโดยผู้ที่เชี่ยวชาญทางการนวดแผนไทย ประกอบด้วย การเตรียมความพร้อมก่อนการนวด ท่าบริหารร่างกาย (ท่าดัดตน) ก่อนการนวดเพื่อสุขภาพ การนวดเพื่อสุขภาพด้วยตนเอง การนวดเพื่อสุขภาพให้ผู้อื่นและการนวดเพื่อถนอมสายตา ผลการประเมินประสิทธิภาพของสื่อวีซีดี พบว่า การผลิตสื่อวีซีดีการนวดไทยเพื่อสุขภาพ มีการนำเสนอตรงกับประเด็น วิธีการนำเสนอ การจัดฉาก ภาพประกอบกับคำบรรยาย และภาพสื่อความหมาย ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับที่ตรงประเด็น เหมาะสม สอดคล้อง ตรงเนื้อหา สามารถนำไปเผยแพร่ได้ โดยผู้ทรงคุณวุฒิด้านการผลิตสื่อมีการประเมินคุณภาพด้านเทคนิคเพิ่มเติม คือ ขนาดและรูปแบบของตัวหนังสือ เสียงหลัก (เสียงบรรยาย, วิทยากร, ผู้ดาเนินรายการ) เสียงประกอบ (ดนตรี, เสียงแบ็คกราวด์, เสียงพิเศษ) ภาพหลัก (ภาพวิทยากร) และภาพประกอบมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับอ่านง่าย ชัดเจน และคมชัด โดยวีซีดีชุดนี้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม และปลอดภัยในการส่งเสริมสุขภาพของประชาชนกับการดำเนินชีวิตประจำวันได้ง่าย ข้อเสนอแนะที่ได้จากการจัดทำและจากการประเมิน คือ ควรมีการจัดทำสื่อการส่งเสริมสุขภาพด้วยการแพทย์แผนไทยในลักษณะอื่นร่วมด้วย เช่น การจัดทำเอกสารหรือแผ่นพับ เพื่อให้เกิดความหลากหลายของการสื่อสาร และควรมีการดำเนินโครงการอย่างต่อเนื่องในลักษณะของการนำสื่อวีซีดีที่ผลิตได้ไปใช้ประโยชน์อย่างแท้จริง ในรูปแบบของการอบรมหรือสอนประชาชนปฏิบัติซึ่งเป็นวิธีการสื่อสารแบบสองทาง ตลอดจนควรเพิ่มการประชาสัมพันธ์สื่อวีซีดีที่ผลิตได้โดยการนำเผยแพร่บนอินเตอร์เน็ตหรือผ่านสื่อวิทยุและโทรทัศน์ของมหาวิทยาลัย

ชื่อผู้แต่ง

กิตติ ลี้สยาม

Download Fulltext

คำสำคัญ

การส่งเสริมสุขภาพ
การแพทย์แผนไทย

วารสารฉบับที่

 

ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 ก.ค. - ธค. 2556


เลขที่หน้า

 1-10

จำนวนผู้เข้าอ่าน

174 ครั้ง

 

 

สถิติวารสาร


จำนวนสมาชิก 1,461  คน
ผู้เข้าชม 102,711  คน
จำนวนบทความที่เผยแพร่ทั้งหมด 184  บทความ

©2016 e-jodil.stou.ac.th
Design by www.stou.ac.th