"
Login | สมัครสมาชิก      

การประเมินประสิทธิภาพของการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประจำปีงบประมาณ 2553

Efficiency Evaluation of learner centered instruction of Sukhothai Thammathirat Open University in the fiscal year 2010

Abstract

การวิจัยครั้งนี้วัตถุประสงค์ของการวิจัยเพื่อ 1) ประเมินความคิดเห็นเกี่ยวกับการสอนของคณาจารย์ประจำสาขาวิชาต่างๆ ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชตามประเด็นการพิจารณา 7 ข้อตัวชี้วัดที่ 17 ของ ก.พ.ร. 2) ประเมินความคิดเห็นของนักศึกษาเกี่ยวกับประสิทธิภาพการสอนของคณาจารย์ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยประกอบด้วย 1) คณาจารย์ประจำ มสธ. จำนวน 331 คน จาก 371 คน (ร้อยละ 89.2) กลุ่ม 2) นักศึกษาที่เข้ารับการอบรมเข้มชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพ จานวน 6,805 คน จาก 11,557คน (ร้อยละ 58.9) และ 3) เอกสารที่เกี่ยวข้องจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 8 หน่วยงาน วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณที่รวบรวมโดยใช้แบบสอบถามด้วยการหาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ร้อยละ วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพจากแบบบันทึกด้วยการวิเคราะห์เนื้อหา ผลการประเมินความคิดเห็นเกี่ยวกับการสอนของคณาจารย์ประจำสาขาวิชาต่างๆ มีประเด็นที่ มสธ. ดำเนินการในระดับมากที่สุด 6 ประเด็น และดำเนินการในระดับมาก 1 ประเด็น รายการที่ดำเนินการได้ในระดับมากที่สุดคือ 1) มสธ. มีการส่งเสริมให้คณาจารย์ประจำมีความรู้ความเข้าใจ รู้เป้าหมายของการจัดการศึกษาและหลักสูตรการศึกษาอุดมศึกษา และดำเนินการได้ตามแนวทางที่กำหนด (ร้อยละ 91.5) 2) มสธ. มีมาตรการทำให้คณาจารย์ประจำดำเนินการวิเคราะห์ศักยภาพของผู้เรียนและเข้าใจผู้เรียนเป็นรายบุคคลระดับปริญญาตรี (ร้อยละ 84.3) และระดับบัณฑิตศึกษา (ร้อยละ 83.4) 3) มสธ. จัดให้มีการสำรวจ หรือการวิจัย หรือการประเมินประสิทธิภาพการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของคณาจารย์ประจำมหาวิทยาลัย และนำข้อมูลที่ได้มาปรับปรุงพัฒนาการจัดการสอนของคณาจารย์ประจำให้เป็นการจัดประสบการณ์ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญได้ โดยการลดสัดส่วนการถ่ายทอดความรู้ของคณาจารย์ และเพิ่มสัดส่วนการปฏิบัติจริง และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้เรียนให้มากขึ้น 3 ใน 4 กิจกรรม (ร้อยละ 75.5 -81.1) 4) มสธ. มีการส่งเสริม สนับสนุนให้คณาจารย์ประจำมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของตนเองและผู้เรียน (ร้อยละ 91.3) 5) มสธ. มีการส่งเสริมสนับสนุนทาให้คณาจารย์ประจำประเมินผลการจัดการสอนของคณาจารย์ประจำของมหาวิทยาลัยที่สอดคล้องกับสภาพการเรียนรู้ที่จัดให้ผู้เรียนและอิงพัฒนาการของผู้เรียน โดยการประเมินเพื่อพัฒนาการเรียนรู้และการประเมินเพื่อตัดสินผลการเรียนรู้ที่คำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล และสามารถนาผลที่ได้มาปรับเปลี่ยนการจัดการสอน เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพได้ (ร้อยละ 82.0) 6) มสธ. มีการส่งเสริมให้คณาจารย์ประจำทำวิจัยเพื่อพัฒนาสื่อและการเรียนรู้ของผู้เรียน และนำผลการวิจัยไปใช้เพื่อพัฒนาผู้เรียน (ร้อยละ 86.5) สำหรับรายการที่ดำเนินการได้ในระดับมาก คือ มสธ.ส่งเสริมสนับสนุนให้คณาจารย์นำผลการประเมินการเรียนการสอนมาปรับปรุง เปลี่ยนแปลงการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ (ร้อยละ 79.3) และผลการประเมินความคิดเห็นของนักศึกษาเกี่ยวกับประสิทธิภาพการสอนของคณาจารย์ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญระดับปริญญาตรี เฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (x ̅ = 4.47) และระดับบัณฑิตศึกษา เฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด (x ̅ = 4.62)

ชื่อผู้แต่ง

นางสาวรัชนี พลแสน

Download Fulltext

คำสำคัญ

ประสิทธิภาพของการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
ตัวชี้วัดของ ก.พ.ร. ความคิดเห็นของนักศึกษา

วารสารฉบับที่

 

ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 ก.ค. - ธค. 2556


เลขที่หน้า

 60-78

จำนวนผู้เข้าอ่าน

235 ครั้ง

 

 

สถิติวารสาร


จำนวนสมาชิก 1,461  คน
ผู้เข้าชม 102,713  คน
จำนวนบทความที่เผยแพร่ทั้งหมด 184  บทความ

©2016 e-jodil.stou.ac.th
Design by www.stou.ac.th