"
Login | สมัครสมาชิก      

การพัฒนาระบบการจัดการเรียนรู้บนเครือข่าย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

THE DEVELOPMENT OF LEANING MANAGEMENT SYSTEM ON THE NETWORKS AT THE BASIC EDUCATION LEVEL

Abstract

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1) พัฒนาระบบการจัดการเรียนรู้บนเครือข่าย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2) ศึกษาประสิทธิภาพระบบการจัดการเรียนรู้บนเครือข่าย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 3) ศึกษาผลการจัดการเรียนรู้บนเครือข่าย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความมีวินัย และเจตคติ ในรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) และโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 5 โรงเรียน การดำเนินงานวิจัยมี 3 ขั้นตอน คือ 1) การวิเคราะห์ออกแบบและพัฒนาเครื่องแม่ข่ายและระบบเครือข่าย 2) การวิเคราะห์ออกแบบและพัฒนาระบบการจัดการเรียนรู้บนเครือข่าย 3) การทดลองใช้ระบบการจัดการเรียนรู้บนเครือข่าย กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) และนักเรียนโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นโรงเรียนในเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จานวน 5 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนวิชูทิศ โรงเรียนมัธยมนาคนาวาอุปถัมภ์ โรงเรียนมัธยมสุวิทย์เสรีอนุสรณ์ โรงเรียนมัธยมบ้านบางกะปิ และโรงเรียนมัธยมประชานิเวศน์ ที่กำลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 การเลือกกลุ่มตัวอย่างได้มาโดยการเจาะจง 5 รายวิชา ประกอบด้วย รายวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 รายวิชาภาษาต่างประเทศ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 รายวิชาภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 รายวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 รายวิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ในแต่ละรายวิชาสุ่มห้องเรียนโดยใช้วิธีการสุ่มอย่างง่ายจานวน 1 ห้องเรียน รวมนักเรียนจานวน 1,102 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ ระบบการจัดการเรียนรู้บนเครือข่าย แบบวัดความมีวินัย แบบวัดเจตคติ ผลการวิจัยพบว่า 1.ระบบการจัดการเรียนรู้บนเครือข่ายที่พัฒนาขึ้น ประกอบด้วย 1.1 เครื่องแม่ข่ายและระบบเครือข่ายสาหรับให้บริการระบบการจัดการเรียนรู้บนเครือข่าย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ ระบบ Video Streaming มีคุณสมบัติที่สามารถส่งข้อมูลออกทางเครือข่ายสื่อสารด้วยความเร็วที่สามารถรองรับการใช้งานของผู้ใช้งานจำนวน 500 คน พร้อม ๆ กันได้ (Concurrency) 1.2 โปรแกรมระบบบริหารจัดการเรียนรู้ Moodle 2.1.1 ที่ประกอบด้วยเครื่องมือ ระบบการจัดการหลักสูตร ระบบการสร้างบทเรียน ระบบการทดสอบและประเมินผล ระบบส่งเสริมการเรียน ระบบจัดการข้อมูล ระบบจัดการ วีดิทัศน์ตามประสงค์ (Video On Demand) ระบบการถ่ายทอดสด (Video Broadcast) โมดูลความมีวินัย สามารถส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความมีวินัย และเจตคติ ของผู้เรียนต่อระบบการจัดการเรียนรู้บนเครือข่าย ระดับ การศึกษาขั้นพื้นฐานได้ 2.ระบบการจัดการเรียนรู้บนเครือข่าย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่พัฒนาขึ้นได้ผ่านการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญว่ามีประสิทธิภาพตามองค์ประกอบอีเลิร์นนิ่งอยู่ในระดับมากและมีผลการประเมินการใช้งานระบบทั้งภายในภายนอกเครือข่ายมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒโดยนักเรียนตามกรอบการประเมินผลเพื่อหาประสิทธิภาพของการเรียนรู้ในรูปแบบอีเลิร์นนิ่งอยู่ในระดับมาก 3.ผลการจัดการเรียนรู้บนเครือข่าย 3.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 3.2 ความมีวินัยของนักเรียนหลังเรียน สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ในรายวิชาวิทยาศาสตร์และวิชาคณิตศาสตร์ 3.3 เจตคติต่อการเรียนรู้บนเครือข่ายอยู่ในระดับดี

ชื่อผู้แต่ง

สุคนธ์ อักษรชู

Download Fulltext

คำสำคัญ

ระบบ
เครือข่าย
การศึกษา

วารสารฉบับที่

 

ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 ก.ค. - ธค. 2556


เลขที่หน้า

 79-100

จำนวนผู้เข้าอ่าน

238 ครั้ง

 

 

สถิติวารสาร


จำนวนสมาชิก 1,461  คน
ผู้เข้าชม 102,711  คน
จำนวนบทความที่เผยแพร่ทั้งหมด 184  บทความ

©2016 e-jodil.stou.ac.th
Design by www.stou.ac.th