"
Login | สมัครสมาชิก      

รูปแบบการสื่อสารเพื่อการสร้างภาพลักษณ์ของผู้นำท้องถิ่นในจังหวัดนครปฐม

Form of communication to create the image of a local leader in Nakhon Pathom

Abstract

การวิจัยเรื่อง “รูปแบบการสื่อสารเพื่อการสร้างภาพลักษณ์ของผู้นำท้องถิ่นในจังหวัดนครปฐม” โดยมี วัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาปัจจัยที่เป็นแรงจูงใจในการเลือกใช้รูปแบบการสื่อสารของผู้นำท้องถิ่นในจังหวัดนครปฐม 2) เพื่อศึกษารูปแบบของการสื่อสารที่ใช้ในการสร้างภาพลักษณ์ให้กับผู้นำท้องถิ่นในจังหวัดนครปฐม และ 3) เพื่อศึกษาการนำรูปแบบการสื่อสารไปใช้ในการสร้างภาพลักษณ์ของผู้นำท้องถิ่น โดยการสัมภาษณ์เจาะลึกนายกเทศมนตรี จำนวน 3 คน และการสังเกตการณ์แบบไม่มีส่วนร่วมในพฤติกรรมการสื่อสารของผู้นำท้องถิ่นเป็นเวลา 1 สัปดาห์ ผลการวิจัยสรุปได้ว่า ปัจจัยที่เป็นแรงจูงใจในการเลือกใช้รูปแบบการสื่อสารได้แก่ ปัจจัยเรื่องงบประมาณ ปัจจัยด้านประสิทธิภาพของสื่อ ปัจจัยด้านข้อดีข้อเสียของสื่อ ปัจจัยด้านความเหมาะสมกับข้อมูลข่าวสาร ปัจจัยด้านความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมของท้องถิ่นนั้น ปัจจัยด้านความสะดวกและความพร้อมของนายกเทศมนตรีตำบล ปัจจัยด้านระดับการศึกษาของกลุ่มชาวบ้าน ปัจจัยด้านการเป็นสื่อที่สร้างความจดจำที่ดีให้แก่ประชาชนในท้องถิ่นนั้น ส่วนรูปแบบการสื่อสารสามารถสรุปได้ 3 รูปแบบ ได้แก่ การสื่อสารระหว่างบุคคล การสื่อสารมวลชน และการประชุมอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการ ประเด็นสุดท้ายคือการนำรูปแบบการสื่อสารไปใช้ในการสร้างภาพลักษณ์ของผู้นำท้องถิ่น ประโยชน์ที่ได้จากการวิจัยเรื่องนี้ จะเป็นประโยชน์ในการนำไปพัฒนารูปแบบการสื่อสารของผู้นำท้องถิ่นในจังหวัดนครปฐมให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และสอดคล้องกับวิถีชีวิตของคนในชุมชนนั้น ๆ

ชื่อผู้แต่ง

นางมนัสชนก สุรชัยกุลวัฒนา

Download Fulltext

คำสำคัญ

ภาพลักษณ์
ผู้นำท้องถิ่น
รูปแบบการสื่อสาร

วารสารฉบับที่

 

ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 ม.ค. - มิย. 2557


เลขที่หน้า

 36-46

จำนวนผู้เข้าอ่าน

277 ครั้ง

 

 

สถิติวารสาร


จำนวนสมาชิก 1,471  คน
ผู้เข้าชม 106,602  คน
จำนวนบทความที่เผยแพร่ทั้งหมด 184  บทความ

©2016 e-jodil.stou.ac.th
Design by www.stou.ac.th