"
Login | สมัครสมาชิก      

คุณลักษณะนักสื่อสารสุขภาพที่พึงประสงค์ของประชาชนอำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี

The Desirable Characteristics of Public Health Communicator of the people, Mueng Dristrict, Uthaithani Province

Abstract

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการเปิดรับข่าวสาร ทัศนคติ ความต้องการและความคาดหวังของประชาชนต่อนักสื่อสารสุขภาพในพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี กลุ่มตัวอย่าง คือ ประชาชนอำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานีจำนวน 400 คน ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ใช้ค่า t-test One-way ANOVA และหาค่าสถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน ผลการวิจัย พบว่า ประชาชนมีการเปิดรับข่าวสารจากนักสื่อสารสุขภาพในพื้น ที่อำเภอเมืองจังหวัดอุทัยธานีอยู่ในระดับปานกลางโดยเปิดรับข่าวสารจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุขมากที่สุด ด้านทัศนคติอยู่ในระดับมาก โดยมีทัศนคติต่อนักสื่อสารสุขภาพด้านสื่อ มากที่สุด สำหรับความต้องการและความคาดหวังต่อนักสื่อสารสุขภาพอยู่ในระดับมาก โดยมีความต้องการและความคาดหวังด้านสารมากที่สุด ด้านลักษณะทางประชากรที่ต่างกันมีการเปิดรับข่าวสารจากนักสื่อสารสุขภาพในอำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี แตกต่างกัน แต่มีทัศนคติ ความต้องการและความคาดหวังต่อนักสื่อสารสุขภาพในอำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานีไม่แตกต่างกัน ส่วนการเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับความรู้ด้านสุขภาพจากนักสื่อสารสุขภาพ มีความสัมพันธ์กับทัศนคติต่อนักสื่อ สารสุขภาพในพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี

ชื่อผู้แต่ง

สราวุฒิ จบศรี

Download Fulltext

คำสำคัญ

คุณลักษณะที่พึงประสงค์
นักสื่อสารสุขภาพ
จังหวัดอุทัยธานี

วารสารฉบับที่

 

ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 ม.ค. - มิย. 2557


เลขที่หน้า

 47-58

จำนวนผู้เข้าอ่าน

221 ครั้ง

 

 

สถิติวารสาร


จำนวนสมาชิก 1,471  คน
ผู้เข้าชม 106,604  คน
จำนวนบทความที่เผยแพร่ทั้งหมด 184  บทความ

©2016 e-jodil.stou.ac.th
Design by www.stou.ac.th