"
Login | สมัครสมาชิก      

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสนใจในวิชา การจัดการธุรกิจเกษตรโดยการเรียนการสอนวิธีการเรียนรู้แบบร่วมมือของนักศึกษาสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

Effect of collaborative learning on the veterinary students ‘learning achievement and academic interest towards agribusiness subjects at Rajamangala University of Technology Tawan-ok

Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์และความสนใจ ก่อนเรียนและหลังเรียนวิชาการจัดการธุรกิจเกษตร โดยใช้กิจกรรมการเรียนแบบร่วมมือ รูปแบบ จี.ไอ.(G.I.)กลุ่มตัวอย่างคือนักเรียนสัตวแพทย์ ชั้น ปี ที่ 2 จำนวน 32 คน เครื่องมือวิจัยคือแบบสอบที่ประกอบด้วย 2 ส่วนคือ ส่วนที่ 1 เป็นคำถามที่เกี่ยวข้องกับระบบธุรกิจเกษตรจำนวน 50 ข้อ และส่วนที่ 2 เป็นแบบสอบถามที่เกี่ยวกับความสนใจในวิธีการเรียนแบบร่วมมือ รูปแบบ จี.ไอ.(G.I.)สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ผลการวิจัยพบว่า 1. เมื่อใช้วิธีการเรียนแบบร่วมมือ รูปแบบ จี.ไอ.(G.I.) พบว่า ผลสัมฤทธิ์หลังเรียนมีค่าสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 2. เมื่อวัดค่าคะแนนความสนใจใน วิธีการเรียนแบบร่วมมือ รูปแบบ จี.ไอ.(G.I.)พบว่าคะแนนเฉลี่ยที่ได้หลังเรียน มีค่าสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทาง สถิติที่ระดับ .05

ชื่อผู้แต่ง

วันทนา รอดประเสริฐ

Download Fulltext

คำสำคัญ

ธุรกิจเกษตร
ผลสัมฤทธิ์
การเรียนแบบร่วมมือ
รูปแบบ จี.ไอ.(G.I.)

วารสารฉบับที่

 

ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 ม.ค. - มิย. 2557


เลขที่หน้า

 59-68

จำนวนผู้เข้าอ่าน

190 ครั้ง

 

 

สถิติวารสาร


จำนวนสมาชิก 1,471  คน
ผู้เข้าชม 106,600  คน
จำนวนบทความที่เผยแพร่ทั้งหมด 184  บทความ

©2016 e-jodil.stou.ac.th
Design by www.stou.ac.th