"
Login | สมัครสมาชิก      

ความต้องการศูนย์การเรียนเพื่อการออกเสียงภาษาอังกฤษของครูสอนระดับปฐมวัย เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1

The Needs for English Pronunciation Learning Center of EarlyChildhood Education Teachers in Rayong Primary Education Service Area 1

Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาความต้องการศูนย์การเรียนเพื่อการออกเสียงภาษาอังกฤษของครูสอนระดับปฐมวัย เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยองเขต 1 กลุ่มตัวอย่าง คือ ครูสอนระดับปฐมวัย เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1จำนวน 222 คนได้มาโดยวิธีการสุ่มแบบแบ่งชั้น เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ แบบสอบถามความต้องการ และวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัย พบว่า ครูสอนระดับปฐมวัยมีความต้องการศูนย์การเรียนเพื่อการออกเสียงภาษาอังกฤษ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และความต้องการในแต่ละองค์ประกอบของศูนย์อยู่ในระดับมาก ดังนี้ (1) ปรัชญา คือ ฟังสนุก พูดสำเนียงถูกต้อง คล่องแคล่วในการออกเสียง นโยบายของศูนย์การเรียน คือ มุ่งพัฒนาการออกเสียงภาษาอังกฤษด้วยการฝึกปฏิบัติ วัตถุประสงค์ของศูนย์การเรียน คือ เพื่อส่งเสริมความรู้ความสามารถการออกเสียงภาษาอังกฤษของครูปฐมวัยเพื่อใช้ในการเรียนการสอน (2) ประเภทของห้องเรียนในศูนย์ที่ต้องการ คือ ห้องทดสอบการฝึกทักษะการออกเสียงภาษาอังกฤษ ห้องฝึกทักษะการออกเสียงภาษาอังกฤษ ห้องคลินิกในการออกเสียงภาษาอังกฤษ ห้องสืบค้นความรู้การออกเสียงภาษาอังกฤษ ห้องทดลองสอนการออกเสียงภาษาอังกฤษ และห้องผลิตสื่อการออกเสียงภาษาอังกฤษ (3) ขอบข่ายเนื้อหาการออกเสียงที่ครูต้องการ คือ การออกเสียงพยัญชนะ และสระ สระเดี่ยว สัญลักษณ์ที่ใช้แทนเสียง (Phonetic Symbol) ต้นคำ (Initial sound) กลางคำ (Medial sound) ท้ายคำ (Final sound) การเน้นพยางค์ (Stress) และระดับเสียง (Intonation) ขั้นตอนการเรียน เริ่มด้วย ลงทะเบียนเรียน ทดสอบก่อนเรียน เลือกห้องเรียน ศึกษาในศูนย์การเรียน ประกอบกิจกรรมในการเรียน และทดสอบหลังเรียน และการประเมินการเรียนที่ต้องการให้มีในศูนย์การเรียนเพื่อการออกเสียงภาษาอังกฤษ คือ ทดสอบก่อนเรียน ระหว่างเรียน และหลังเรียน (4) มีเจ้าหน้าที่ของศูนย์การเรียน คือ ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ และ (5) ประโยชน์ที่ครูได้รับจากศูนย์การเรียน คือ นำความรู้การออกเสียงภาษาอังกฤษไปใช้ในการสอนได้

ชื่อผู้แต่ง

นายมานะ ประทุมพิทักษ์

Download Fulltext

คำสำคัญ

ศูนย์การเรียน
การออกเสียงภาษาอังกฤษ
ครูปฐมวัย

วารสารฉบับที่

 

ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 ม.ค. - มิย. 2557


เลขที่หน้า

 69-81

จำนวนผู้เข้าอ่าน

216 ครั้ง

 

 

สถิติวารสาร


จำนวนสมาชิก 1,471  คน
ผู้เข้าชม 106,603  คน
จำนวนบทความที่เผยแพร่ทั้งหมด 184  บทความ

©2016 e-jodil.stou.ac.th
Design by www.stou.ac.th