"
Login | สมัครสมาชิก      

การพัฒนาการเรียนการสอนโดยใช้เครือข่ายสังคม

Development of Learning and Teaching by Social Network

Abstract

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา (1) เพื่อศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนผ่านการ เรียนรู้โดยใช้เครือข่ายสังคม (2) เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะของผู้เรียนที่มีต่อบทเรียนการสอนผ่านสื่อ เครือข่ายสังคม การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research) กลุ่มตัวอย่าง คือ กลุ่มตัวอย่างคือ นักศึกษาในรายวิชา การวิจัยนิเทศศาสตร์ กลุ่มเรียน D6 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา2555 จำนวน 60 คน โดยใช้วิธีคัดเลือกด้วยวิธีสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) ด้วยการจับฉลากจำนวน 30 คน เป็นกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในบทเรียนการสอนผ่านสื่อ เครือข่ายสังคม คือกลุ่มทดลอง และการจับฉลาก จำนวน 30 คน เป็นกลุ่มตัวอย่างที่ไม่ใช้บทเรียนการสอนผ่านสื่อ เครือข่ายสังคม คือกลุ่มควบคุม การวิเคราะห์ข้อมูลมีการเลือกใช้สถิติดังต่อไปนี้สถิติพื้นฐาน การหาค่าเฉลี่ย และการหาค่าความแปรปรวนของคะแนน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุ่มทดลองใช้ บทเรียนการสอนผ่านสื่อ เครือข่ายสังคม และกลุ่มควบคุมที่ไม่ใช้บทเรียนการสอนผ่านสื่อ เครือข่ายสังคม โดยใช้ t – Dependent ผลการวิจัย พบว่า 1) การศึกษาเปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธิ์ของกลุ่มทดลองใช้ บทเรียนการสอนผ่านสื่อ เครือข่ายสังคม และกลุ่มควบคุมที่ไม่ใช้บทเรียนการสอนผ่านสื่อ เครือข่ายสังคม มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ด้านคุณธรรม จริยธรรมแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ, มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ด้านความรู้แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ, มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ด้านทักษะปัญญาแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05, มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ด้าน ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05, มีคะแนน ผลสัมฤทธิ์ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ 2) ข้อเสนอแนะของผู้เรียนที่มีต่อบทเรียนการสอนผ่านสื่อ เครือข่ายสังคม ซึ่งผลการวิจัย พบว่านักศึกษากลุ่มทดลองใช้บทเรียนการสอนผ่านสื่อ เครือข่ายสังคม อยากให้พัฒนาบทเรียนให้เป็นรูปแบบวีดีโอ ใน www.youtube.com จำนวน 7 คน และอยากให้ทุกรายวิชามีการพัฒนาการเรียนการสอนบนระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต จานวน 6 คน

ชื่อผู้แต่ง

อาจารย์สิงห์ สิงห์ขจร

Download Fulltext

คำสำคัญ

การพัฒนา
การเรียนการสอน
เครือข่ายสังคม

วารสารฉบับที่

 

ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 ก.ค. - ธค. 2557


เลขที่หน้า

 18-34

จำนวนผู้เข้าอ่าน

240 ครั้ง

 

 

สถิติวารสาร


จำนวนสมาชิก 1,471  คน
ผู้เข้าชม 106,600  คน
จำนวนบทความที่เผยแพร่ทั้งหมด 184  บทความ

©2016 e-jodil.stou.ac.th
Design by www.stou.ac.th