"
Login | สมัครสมาชิก      

ความต้องการศูนย์สื่อเพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยของครูระดับปฐมวัย ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2

The Needs for a Media Center to Enhance Preschool Children Development of Early Childhood Education Teachers in Schools under the Office of Nakhon Pathom Primary Education Service Area 2

Abstract

การวิจัยครั้งนี้มี วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความต้องการศูนย์สื่อ เพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยของครูระดับ ปฐมวัย ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 กลุ่มตัวอย่างคือ ครูผู้สอนระดับปฐมวัย ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ภาคเรียนที่ 1 ปี การศึกษา 2555 จำนวน 222 คน ได้มาโดยวิธีการสุ่มอย่างง่าย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามความต้องการ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า ครูผู้สอนระดับปฐมวัยในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 มีความต้องการศูนย์สื่อเพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยโดยภาพรวมในระดับมากที่สุด และเมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า (1) ด้านการบริหารศูนย์สื่อควรกำหนดปณิธาน ส่งเสริมให้ครูปฐมวัยนำนวัตกรรมวิจัยและเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้พัฒนาเด็กปฐมวัย บุคลากรมีฝ่ายวิจัยและพัฒนาสื่อด้านปฐมวัย (2)ด้านวิชาการมีการพัฒนาครูโดยการศึกษาดูงาน เข้าร่วมประชุมสัมมนา ด้านวิจัยและพัฒนาสื่อด้านปฐมวัยมีการศึกษาวิจัยสื่อ (3) ด้านการบริการของศูนย์สื่อ มีการจัดหาและผลิตสื่อใหม่ทุกเดือน ให้บริการยืมสื่อครั้ง ละ 3 ชิ้น ระยะเวลาในการยืมครั้ง ละ 10 วัน การให้บริการตอบคำถามและค้นคว้าให้บริการตอบคำถามบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต บริการให้ความช่วยเหลือและแก้ปัญหาด้านสื่อ (4) ด้านประเภทของสื่อสาหรับครู มีความต้องการสื่อประสม (5) ด้านประเภทของสื่อสาหรับเด็กปฐมวัยมีความต้องการสื่อประกอบกิจกรรมเกมการศึกษา (6)ด้านการจัดสภาพแวดล้อมภายนอกของศูนย์สื่อควรมีสนามเด็กเล่น สภาพแวดล้อมภายในควรมีการจัดป้ายนิเทศเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้สื่อและนวัตกรรม (7) ด้านสถานที่ตั้ง ของศูนย์สื่อจัดตั้ง บริเวณโรงเรียนอนุบาลประจำอำเภอและการเลือกพื้น ที่ตั้ง ควรเลือกที่มีบริเวณกว้างขวาง และ(8) ด้านการจัดหาสิ่งอานวยความสะดวกของศูนย์สื่อควรมีห้องเตรียมการประชุม มีระบบแสงสว่างและมีเครื่องมือสื่อสาร

ชื่อผู้แต่ง

นางรัชนี โพธิ์ทา

Download Fulltext

คำสำคัญ

ศูนย์สื่อเพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย
ครูปฐมวัย

วารสารฉบับที่

 

ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 ก.ค. - ธค. 2557


เลขที่หน้า

 63-74

จำนวนผู้เข้าอ่าน

345 ครั้ง

 

 

สถิติวารสาร


จำนวนสมาชิก 1,461  คน
ผู้เข้าชม 102,713  คน
จำนวนบทความที่เผยแพร่ทั้งหมด 184  บทความ

©2016 e-jodil.stou.ac.th
Design by www.stou.ac.th