"
Login | สมัครสมาชิก      

การศึกษาคุณภาพของกิจกรรมฝึกปฏิบัติเสริมทักษะชุดวิชาการจัดการระบบฐานข้อมูล (96408)

A Study of the Quality of Practical Skill Activities in the Database System Management Course (96408)

Abstract

การศึกษาคุณภาพของกิจกรรมฝึกปฏิบัติเสริมทกัษะชุดวิชาการจัดการระบบฐานข้อมลู (96408) มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาเกี่ยวกบัคุณภาพของแบบฝึกปฏิบัติเสริมทักษะด้วยตนเอง (การบ้าน) และ 2) ศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาเกี่ยวกับคุณภาพของกิจกรรมฝึกปฏิบัติเสริมทักษะของชดุวิชาการจัดการระบบฐานข้อมลู โดย สอบถามจากนักศึกษาที่ลงทะเบียนชุดวิชาการจัดการระบบฐานข้อมูล ในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2555 กลุ่ม ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยัครั้งนี้เป็นการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงจากนักศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ที่ลงทะเบียน เรียนชุดวิชาการจัดการระบบฐานข้อมลู ในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2555 และมาเข้ารับเข้ารับการฝึกปฏิบัติเสริม ทักษะ ณ มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช จำนวน 264 คน เครื่องมือที่ใช้ศึกษา คือ แบบสอบถาม การวิเคราะห์ข้อมลู ใช้ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ และค่าเฉลี่ย ในการสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษาเกี่ยวกับคุณภาพของแบบฝึกปฏิบัติเสริมทักษะด้วยตนเอง นักศึกษาส่วนใหญ่ประเมินในระดับมาก ทุกด้าน ได้แก่ ความเหมาะสมของกิจกรรม ตัวอย่างกิจกรรมที่มีให้ในเว็บช่วยให้ทำกิจกรรมได้ดีขึ้น การนำความรู้จากเอกสารการสอนมาทำกิจกรรม ความรับผิดชอบของนักศึกษาในการทำกิจกรรม ความเหมาะสมของ ระยะเวลาที่ให้ในการทำกิจกรรม ความรู้จากการทำกิจกรรมช่วยให้เข้าใจกิจกรรมในการฝึกปฏิบัติได้มากขึ้น ความรู้จากการทำกิจกรรมช่วยให้เข้าใจเนื้อหาในเอกสารการสอนมากขึ้น นอกจากนี้นักศึกษาส่วนใหญ่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับ คุณภาพของกิจกรรมฝึกปฏิบัติเสริมทักษะว่ามีความเหมาะสมทุกกิจกรรมในระดับมาก ทั้งในด้านระยะเวลาในการทำกิจกรรม และช่วยให้เข้าใจเนื้อหาในชุดวิชานี้ได้

ชื่อผู้แต่ง

กชกร ณ นครพนม

Download Fulltext

คำสำคัญ

คุณภาพของกิจกรรมฝึกปฏิบัติเสริมทักษะชุดวิชาการจัดการระบบฐานข้อมูล
คุณภาพของแบบฝึกปฏิบัติเสริม ทักษะด้วยตนเอง (การบ้าน)

วารสารฉบับที่

 

ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 ก.ค. - ธค. 2557


เลขที่หน้า

 88-102

จำนวนผู้เข้าอ่าน

186 ครั้ง

 

 

สถิติวารสาร


จำนวนสมาชิก 1,461  คน
ผู้เข้าชม 102,713  คน
จำนวนบทความที่เผยแพร่ทั้งหมด 184  บทความ

©2016 e-jodil.stou.ac.th
Design by www.stou.ac.th