"
Login | สมัครสมาชิก      

การศึกษาคุณภาพของเอกสารการสอนชุดวิชาเทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรม ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

A Study of the Textbook Quality for the Course of Technology for Product and Process Design in Industry Based on the Thailand Qualifications Framework

Abstract

การศึกษาคุณภาพของเอกสารการสอนชุดวิชาเทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิตใน อุตสาหกรรมตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาความพึงพอใจของ นักศึกษาเกี่ยวกับคุณภาพของเอกสารการสอนชุดวิชาเทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิตใน อุตสาหกรรมตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 2) ศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาเกี่ยวกับคุณภาพ ของแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียนและหลังเรียนชุดวิชาเทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิตใน อุตสาหกรรมตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ผู้ให้ข้อมูล คือนักศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ที่ลงทะเบียนเรียนในชุดวิชานี้ ในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2555 จำนวน 122 คน เครื่องมือวิจัยคือแบบสอบถาม การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ความถี่ ร้อยละ และค่าเฉลี่ย การสอบถามในด้านคุณภาพของเนื้อหาในเอกสารการสอนชุดวิชา พบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่มีความพึงพอใจใน ระดับมากในทุกด้าน เช่น ความครบถ้วนของเนิ้อหาตามวัตถุประสงค์และคำอธิบายชุดวิชา ความถูกต้องและทันัสมัยของ เนิ้อหา ความเหมาะสมของการจัดเรียงลำดับเนื้อหา ความยากง่ายของเนื้ออหาเหมาะสมกบัผู้เรียน การกำหนดระยะเวลา ในการศึกษาแต่ล่ะหน่วย เป็นต้น นอกจากนี้นักศึกษาส่วนใหญ่มีความพึงพอใจของคุณภาพของกิจกรรมประกอบชุดวชิา และแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียนและหลังเรียนในระดับมากเช่นกัน เช่น การช่วยให้เข้าใจเนื้อหามากขึ้น ความสามารถ ในการประเมินการสอบของนักศึกษา การช่วยในการแก้ปัญหา การร่วมมือการคิดกับผ้รู่วมการศกึษาคนอื่น ๆ ในกิจกรรม ประกอบชดุวิชา เป็นต้น

ชื่อผู้แต่ง

อาจารย์ภูมิ เจือศิริภักดี

Download Fulltext

คำสำคัญ

ความพงึพอใจ
คุณภาพเอกสารการสอน
ชุดวิชาเทคโนโลยีการออกแบบผลติภณัฑ์และกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรม

วารสารฉบับที่

 

ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 ก.ค. - ธค. 2557


เลขที่หน้า

 103-118

จำนวนผู้เข้าอ่าน

193 ครั้ง

 

 

สถิติวารสาร


จำนวนสมาชิก 1,461  คน
ผู้เข้าชม 102,711  คน
จำนวนบทความที่เผยแพร่ทั้งหมด 184  บทความ

©2016 e-jodil.stou.ac.th
Design by www.stou.ac.th