"
Login | สมัครสมาชิก      

ฉลากสำหรับผลิตภัณฑ์วัตถุอันตรายที่ใช้ในบ้านเรือนตามระบบสากล

GHS-Based Household Hazardous Product Label

Abstract

ประเทศไทยกำลังอยู่ในระหว่างการนำการจำแนกประเภทและการติดฉลากสารเคมีที่เป็นระบบเดียวกันทั่วโลกหรือระบบสากล GHS มาบังคับใช้โดยมีหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาได้ดำเนินการออกประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ระบบการจำแนกและการสื่อสารความเป็นอันตรายของวัตถุอันตรายที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยารับผิดชอบ พ.ศ. 2558 และประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2558 ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป ทั้งนี้การเปลี่ยนผ่านการแสดงฉลากไปเป็นระบบสากลGHS ของสารเดี่ยวให้ดำเนินการแล้วเสร็จภายในระยะเวลา 1 ปี และสารผสมให้ดำเนินการแล้วเสร็จภายในระยะเวลา 5 ปี จากการทดสอบตัวอย่างฉลากผลิตภัณฑ์วัตถุอันตรายที่ใช้ในบ้านเรือนตามระบบสากล GHS ในกลุ่มผู้บริโภคทั่วไปพบว่า รูปสัญลักษณ์บางอันยังสื่อความหมายไม่ชัดเจน ควรปรับให้มีความสอดคล้องกับเนื้อหาความเป็นอันตราย ข้อความแสดงความเป็นอันตรายและข้อความแสดงข้อควรปฏิบัติของสารเคมีควรชัดเจน สั้น และเข้าใจง่าย ขนาดของฉลากควรให้เหมาะสมกับขนาดของผลิตภัณฑ์ ข้อความบนฉลากควรสังเกตเห็นได้ชัดเจน อ่านได้ง่าย ฉลากควรเพิ่มสีสันให้สะดุดตา และดึงดูดความสนใจ ดังนั้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรรณรงค์ให้ประชาชนมีความเข้าใจและอ่านฉลากผลิตภัณฑ์วัตถุอันตรายที่ใช้ในบ้านเรือนเพื่อให้ตระหนักถึงอันตรายของสารเคมีทั้ง ด้านกายภาพ อันตรายต่อสุขภาพและอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม และควบคุมให้ผู้จัดทำหรือผู้เป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์ต้องตระหนักถึงความปลอดภัยของผู้บริโภคโดยต้องจัดทำฉลากให้เป็นไปตามระบบสากล GHS

ชื่อผู้แต่ง

รองศาสตราจารย์ ดร.ศริศักดิ์ สุนทรไชย

Download Fulltext

คำสำคัญ

ฉลาก
ผลิตภัณฑ์วัตถุอันตรายที่ใช้ในบ้านเรือน
ระบบสากล GHS

วารสารฉบับที่

 

ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 ม.ค.-มิ.ย. 2558


เลขที่หน้า

 1-11

จำนวนผู้เข้าอ่าน

321 ครั้ง

 

 

สถิติวารสาร


จำนวนสมาชิก 1,471  คน
ผู้เข้าชม 106,600  คน
จำนวนบทความที่เผยแพร่ทั้งหมด 184  บทความ

©2016 e-jodil.stou.ac.th
Design by www.stou.ac.th