"
Login | สมัครสมาชิก      

การจัดการทรัพยากรน้ำโดยชุมชนกรณีศึกษาชุมชนแพรกหนามแดง

Community Water Resource Management: A Case Study of Phraek Nam Daeng Community

Abstract

การศึกษาการจัดการทรัพยากรน้ำของชุมชนแพรกหนาม มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาบทเรียนการจัดการทรัพยากรน้ำของชุมชนแพรกหนามแดง เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพโดยการถอดบทเรียนการจัดการทรัพยากรน้ำของชุมชน เก็บข้อมูลโดยการสัมมนาเจาะกลุ่มผู้นา ประชาชน และเจ้าหน้าที่ การจัดเวทีพูดคุย การสำรวจศึกษาสภาพพื้นที่ด้วยการบันทึกกิจกรรมการจัดการน้ำของชุมชนและการบันทึกการสัมภาษณ์ผู้นำชุมชน โดยใช้แบบบันทึกข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลคุณภาพ ใช้วิธีการวิเคราะห์เนื้อหาตามระเบียบวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ได้แก่ การจำแนกประเภท การเปรียบเทียบ การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ การศึกษาความเป็นเหตุและผล และการวิเคราะห์ SWOT ผลการศึกษา พบว่า การบริหารจัดการใช้หลักการการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียเป็นฐาน ใช้การวิจัยชุมชนเป็นตัวกำหนดทิศทางในการพัฒนา มีการเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา มีการประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาเดิม มีการจัดการโดยกลุ่มและขณะเดียวกันมีการเชื่อมโยงการทำงานร่วมกับกลุ่มภาคีเครือข่ายทั้ง ภายในและภายนอกชุมชน ยึดหลักการจัดการแบบบูรณาการตามภูมินิเวศ โดยใช้เครื่องมือการบริหารทั้ง เชิงโครงสร้าง เชิงสังคม และเชิงเศรษฐกิจ

ชื่อผู้แต่ง

รองศาสตราจารย์ ดร.สัจจา บรรจงศิริ
รองศาสตราจารย์บำเพ็ญ เขียวหวาน
รองศาสตราจารย์ ดร.ดุสิต เวชกิจ
รองศาสตราจารย์ ดร.เบญจมาศ อยู่ประเสริฐ
นางปาลีรัตน์ การดี

Download Fulltext

คำสำคัญ

การจัดการทรัพยากรน้ำโดยชุมชน

วารสารฉบับที่

 

ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 ม.ค.-มิ.ย. 2558


เลขที่หน้า

 41-56

จำนวนผู้เข้าอ่าน

250 ครั้ง

 

 

สถิติวารสาร


จำนวนสมาชิก 1,513  คน
ผู้เข้าชม 108,473  คน
จำนวนบทความที่เผยแพร่ทั้งหมด 184  บทความ

©2016 e-jodil.stou.ac.th
Design by www.stou.ac.th