"
Login | สมัครสมาชิก      

คุณลักษณะบัณฑิตไทยที่พึงประสงค์ในบริบทอาเซียน

The Desired Characterisitcs of Thai Graduates in ASEAN Context

Abstract

การวิจัยนี้มี วัตถุประสงค์เพื่อ 1. ศึกษาคุณลักษณะของบัณฑิตไทยที่พึงประสงค์ในบริบทของอาเซียน และ 2. ให้ข้อเสนอแนะแก่สถานศึกษาในการผลิตบัณฑิตไทยที่พึงประสงค์ในบริบทอาเซียน วิธีการวิจัยใช้การสำรวจและการสนทนากลุ่ม กลุ่มผู้ให้ข้อมูลประกอบด้วยอาจารย์ในมหาวิทยาลัย ครูที่สอนในระดับมัธยมศึกษาและประถมศึกษา นักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา รวมจำนวน 74 คน เครื่องมือวิจัยเป็นแบบสอบถามปลายเปิด และแบบสนทนากลุ่มการวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าความถี่และการพรรณนาวิเคราะห์ผลการวิจัยพบว่ากลุ่มผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่แสดงความคิดเห็นว่าคุณลักษณะบัณฑิตไทยที่พึงประสงค์ในบริบทอาเซียนดังนี้ 1) ลักษณะภายในทางความคิดคือเป็นผู้มีความรู้เท่าทัน รอบรู้ข่าวสารอาเซียน เข้าใจความแตกต่างระหว่างประเทศไทยกับอาเซียนในด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมือง ศาสนา วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ และกฎระเบียบ รู้ข้อดีและข้อด้อยของไทยในการเข้าสู่อาเซียน รวมทั้ง การมีคุณธรรมจริยธรรม ตลอดจนการมีทักษะในชีวิตและการทำงาน 2) ด้าน บุคลิกภาพประกอบด้วยความรักชาติ อนุรักษ์ความเป็นไทย และความกระตือรือร้นในการเรียนรู้ 3) ลักษณะภายนอกที่แสดงให้เห็น ประกอบด้วยการใช้ภาษาอังกฤษและภาษาอาเซียนได้ การมีมนุษยสัมพันธ์ และการมีทักษะทางตัวเลขและไอที ข้อเสนอแนะจากงานวิจัยคือ สถาบันการศึกษาที่มีพันธกิจสำคัญในการจัดการเรียนการสอนและการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพสู่สังคม รวมทั้ง ผู้เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาโดยเฉพาะในระดับอุดมศึกษาที่จัดการเรียนการสอนแก่นักศึกษาในระดับปริญญาตรีและสูงกว่า ควรกำหนดนโยบายและการดำเนินการในภาคปฏิบัติ เพื่อให้สามารถผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะที่สามารถดำเนินชีวิตและประกอบอาชีพได้อย่างเหมาะสม มีความรู้ความเข้าใจ ความรู้เท่าทันความแตกต่างของสังคมอาเซียนในมิติต่างๆ และสามารถนำพาสังคมไทยให้ก้าวไปอย่างมั่นคงกับพันธมิตรอาเซียน ทั้งนี้เพื่อความมั่นคงของประเทศและของภูมิภาคโดยเฉพาะทางด้านการเมือง ความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมตามคำขวัญของอาเซียนที่เป็นหนึ่ง เดียวทั้ง ในด้านวิสัยทัศน์ อัตลักษณ์ และความเป็นชุมชน

ชื่อผู้แต่ง

รองศาสตราจารย์จันทนา ทองประยูร

Download Fulltext

คำสำคัญ

คุณลักษณะที่พึงประสงค์
บัณฑิตไทย
บริบทอาเซียน

วารสารฉบับที่

 

ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 ม.ค.-มิ.ย. 2558


เลขที่หน้า

 91-110

จำนวนผู้เข้าอ่าน

517 ครั้ง

 

 

สถิติวารสาร


จำนวนสมาชิก 1,513  คน
ผู้เข้าชม 108,473  คน
จำนวนบทความที่เผยแพร่ทั้งหมด 184  บทความ

©2016 e-jodil.stou.ac.th
Design by www.stou.ac.th