"
Login | สมัครสมาชิก      

แนวทางการส่งสริมการตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสารของคณาจารย์และนักวิจัย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

The Guidelines for Research Published in the Journal of Faculty and Researchers in Sukhothai Thammathirat Open University

Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสภาพปัญหาในการตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิจัยใน วารสารของคณาจารย์และนักวิจัย 2) ศึกษาความต้องการในการตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิจัยในวารสารของ คณาจารย์และนักวิจัย และ 3) ศึกษาแนวทางส่งเสริมการตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิจัยในวารสารของ คณาจารย์และนักวิจัย ซึ่งเป็นการวิจัยเชิงสำรวจ โดยกลุ่มตัวอย่างได้แก่กลุ่มผู้บริหาร จำนวน 15 คน คณาจารย์และนักวิจัย จำนวน 205 คน โดยใช้วิธีแบบสุ่มอย่างง่าย เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นแบบสัมภาษณ์ และแบบสอบถามชนิดประมาณค่า 5 ระดับ การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามสวนใหญ่ เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 72.2 มีอายุ 50 ปี ขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 56.1 ระดับการศึกษาส่วนใหญ่จบปริญญาเอก คิดเป็นร้อยละ 72.2 โดยมากสำเร็จการศึกษาในประเทศไทย คิดเป็นร้อยละ 68.3 ส่วนใหญ่มีตำแหน่งทางวิชาการเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์คิดเป็นร้อยละ 36.0 ผลการ วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพปัญหาในการตีพิมพ์ เผยแพร่บทความวิจัยในวารสารในภาพรวมอยู่ในระดับ ปานกลาง ( x ̅= 3.21, S.D. = 1.016) เมื่อพิจารณารายด้านพบว่ามีปัญหาด้านบทความวิจัย (x ̅ = 3.27, S.D.= 1.064) ด้านบุคคล (x ̅= 3.23, S.D. = 1.012) การหาแหล่งตีพิมพ์เผยแพร่(x ̅= 3.22, S.D. = 0.903) และปัญหาด้านการเงิน (x ̅= 3.13, S.D. = 1.086) ซึ่งความคิดเห็นต่อความต้องการการส่งเสริมการตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิจัยในวารสาร มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ได้แก่องค์กรควรสร้างแรงจูงใจเพื่อชักจูงให้บุคคลในองค์กรปฏิบัติงานให้ได้ผลผลิตทั้งปริมาณ และคุณภาพ (x ̅= 4.22, S.D. = 0.755) ควรมีศูนย์ส่งเสริมสนับสนุนตรวจสอบบทความและดำเนินการส่งตีพิมพ์เผยแพร่ (x ̅ = 4.16, S.D. = 0.928) องค์กรควรมีที่ปรึกษาเมื่อมีปัญหาในการเขียนบทความภาษาต่างประเทศ (x ̅= 4.14, S.D. = 0.805) และแนวทางการส่งเสริมการตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิจัยควรปรับกลไกการส่งเสริมให้มีการตีพิมพ์เผยแพร่เพิ่มขึ้นและ การสร้างแรงจูงใจในด้านผลลัพธ์จากการทำงานที่เหมาะสมและเท่าเทียมกัน

ชื่อผู้แต่ง

นางลัคนา พูลเจริญ

Download Fulltext

คำสำคัญ

การตีพิมพ์บทความวิจัย
แนวทางส่งเสริม

วารสารฉบับที่

 

ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 ก.ค.-ธ.ค. 2558


เลขที่หน้า

 33-46

จำนวนผู้เข้าอ่าน

249 ครั้ง

 

 

สถิติวารสาร


จำนวนสมาชิก 1,461  คน
ผู้เข้าชม 102,711  คน
จำนวนบทความที่เผยแพร่ทั้งหมด 184  บทความ

©2016 e-jodil.stou.ac.th
Design by www.stou.ac.th