"
Login | สมัครสมาชิก      

แนวทางพระราชดำริ เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา กับความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร

Royal Initiative of His Majesty: Understand, Achieve and Develop with Corporate Social Responsibility

Abstract

หลักการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ คือ เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน และ ขับเคลื่อนงานพัฒนาด้วยความต้องการที่แท้จริงของคนในชุมชน มีความสอดคล้องกับความรับผิดชอบต่อ สังคมขององค์กร (CSR) เพื่อการสร้างคุณค่าร่วม Creating Shared Value (CSV) การดำเนินกิจกรรมการพัฒนาชุมชนหรือสังคม สร้างการมีส่วนร่วมระหว่างกิจการกับชุมชนและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการดำเนินงานของบริษัท การพัฒนาสังคม (Social Development) โดยองค์กรมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมส่งเสริมการศึกษาวัฒนธรรม และอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม การอาสาช่วยเหลือชุมชน (Community Volunteering) เป็นการสนับสนุนหรือจูงใจให้พนักงาน คู่ค้าร่วมสละเวลาและแรงงานในการทำงานให้แก่ชุมชนที่องค์กรตั้งอยู่และเพื่อตอบสนองต่อประเด็นปัญหาทางสังคมที่องค์กรให้ความสนใจหรือห่วงใย ตามเป้าหมายไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development)

ชื่อผู้แต่ง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิงห์ สิงห์ขจร

Download Fulltext

คำสำคัญ

แนวทางพระราชดำริ
เข้าใจ
เข้าถึง
พัฒนา
ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร

วารสารฉบับที่

 

ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 ก.ค.-ธ.ค. 2558


เลขที่หน้า

 119-129

จำนวนผู้เข้าอ่าน

159 ครั้ง

 

 

สถิติวารสาร


จำนวนสมาชิก 1,461  คน
ผู้เข้าชม 102,711  คน
จำนวนบทความที่เผยแพร่ทั้งหมด 184  บทความ

©2016 e-jodil.stou.ac.th
Design by www.stou.ac.th