"
Login | สมัครสมาชิก      

ผลสัมฤทธิ์ของการบริหารจัดการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ: กรณีศึกษาศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

The Study of Management Achievements in the Royal Development Study Center: A Case Study of Khao Hin Sorn

Abstract

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ของการบริหารจัดการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดาริ : กรณีศึกษาศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) การบริหารจัดการของศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 2) ผลสัมฤทธิ์ในการดำเนินงานของศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากระราชดำริ 3) ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารจัดการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริกับผลสัมฤทธิ์ของศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และ 4) เสนอตัวแบบการบริหารจัดการที่เพิ่มผลสัมฤทธิ์ให้กับศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และการขยายความสำเร็จสู่หมู่บ้านรอบศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ เจ้าหน้าที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ซึ่งตั้งอยู่ตำบลเขาหินซ้อน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา ในการวิจัยเชิงปริมาณศึกษาประชากรจริงทั้งสิ้น 182 คน ในการวิจัยเชิงคุณภาพได้ศึกษาจากเจ้าหน้าที่ทั้งฝ่ายบริหารและฝ่ายปฏิบัติการทั้งสิ้น 8 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ที่สร้างขึ้นโดยผ่านการตรวจสอบความเที่ยงตรงจากผู้ทรงคุณวุฒิ 5 ท่าน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณาค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงอนุมานโดยการวิเคราะห์สหสัมพันธ์คาโนนิคอล (Canonical Correlation Analysis) และแสดงให้เห็นตัวแบบเส้นทาง (Path diagram) ผลการวิเคราะห์สหสัมพันธ์คาโนนิคอล (Canonical Correlation) พบว่า การบริหารจัดการองค์การ ด้านการประเมินผลกับผลสัมฤทธิ์ขององค์การในด้านการบรรลุเป้าหมาย มีความสัมพันธ์กันอยู่ในระดับสูง ผลการวิเคราะห์เส้นทาง พบว่า ตัวแบบการบริหารจัดการที่เพิ่มผลสัมฤทธิ์ให้กับศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหิน ซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และขยายความสำเร็จสู่หมู่บ้านรอบศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจาก พระราชดำริได้อย่างมีประสิทธิภาพ การบริหารจัดการองค์การ ในด้านการประเมินผล ประกอบด้วยการ มุ่งเน้นความสำเร็จ และการประเมินผลตามตัวชี้วัด มีอิทธิพลทางตรงต่อการบรรลุเป้าหมาย ในด้านการศึกษา ทดลอง วิจัย เพื่อการพัฒนา และการแลกเปลี่ยนสื่อสารระหว่างนักวิชาการนักปฏิบัติ และ ประชาชน

ชื่อผู้แต่ง

นางเสาวณีย์ อาภามงคล

Download Fulltext

คำสำคัญ

การบริหารจัดการองค์การ
ผลสัมฤทธิ์ขององค์การ

วารสารฉบับที่

 

ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 ก.ค.-ธ.ค. 2558


เลขที่หน้า

 75-86

จำนวนผู้เข้าอ่าน

343 ครั้ง

 

 

สถิติวารสาร


จำนวนสมาชิก 1,461  คน
ผู้เข้าชม 102,713  คน
จำนวนบทความที่เผยแพร่ทั้งหมด 184  บทความ

©2016 e-jodil.stou.ac.th
Design by www.stou.ac.th