"
Login | สมัครสมาชิก      

แนวทางการส่งเสริมการทำวิจัยด้านการศึกษาทางไกล มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

Extension Guidelines for Distance Education Research

Abstract

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 2 ประการคือ 1) เพื่อศึกษาสภาพปัญหาการทำวิจัยด้านการศึกษาทางไกล ของอาจารย์ และ 2) เพื่อหาแนวทางการส่งเสริมการวิจัยด้านการศึกษาทางไกลของมหาวิทยาลัย โดยมี วิธีดำเนินการวิจัยแบ่งเป็น 2 ขั้นตอน ดังนี้ 1) กลุ่มอาจารย์ประจำ สาขาวิชาและสานัก จำนวน 363 คน หาขนาดกลุ่มตัวอย่างและสุ่มตัวอย่างอย่างง่ายตามสัดส่วนของแต่ละหน่วยงาน จำนวน 190 คน มีผู้ตอบ แบบสอบถามกลับ 115 คน คิดเป็นร้อยละ 60.53 เครื่องมือวิจัยที่ใช้คือ แบบสอบถาม เก็บรวบรวมข้อมูล โดยการแจกแบบสอบถามให้แก่อาจารย์ตามหน่วยงาน วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณโดยใช้โปรแกรม คอมพิวเตอร์สำเร็จรูป สถิติที่ใช้คือ สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน มาตรฐาน และ 2) กลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษาทางไกล ได้แก่ ผู้บริหารและคณะกรรมการเฉพาะกิจ พิจารณาการวิจัยด้านการศึกษาทางไกลของมหาวิทยาลัย จำนวน 50 คน เลือกตัวอย่างแบบเจาะจง จำนวน 5 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ แบบสนทนา เก็บรวบรวมข้อมูลโดยจัดสนทนากลุ่ม และวิเคราะห์ข้อมูลเชิง คุณภาพด้วยการวิเคราะห์เนื้อหา สรุปผลการวิจัยพบว่า 1. สภาพปัญหาการทำวิจัยด้านการศึกษาทางไกล ในภาพรวมพบว่าคณาจารย์มีปัญหาการทำวิจัย ด้านการศึกษาทางไกลอยู่ในระดับปานกลางทุกด้าน ดังนี้ ด้านงบประมาณ (×̅= 3.11) ด้านเวลา (×̅= 3.07) ด้านความรู้และการสนับสนุน สิ่งอำนวยความสะดวก และวัสดุอุปกรณ์ มีจำนวนเท่ากัน (×̅= 2.87) และด้านการเผยแพร่และนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ (×̅= 2.75) 2. แนวทางการส่งเสริมการทำวิจัยด้านการศึกษาทางไกล มีดังนี้ 1) กำหนดนโยบายและแผนให้ ชัดเจนทั้งระยะสั้น กลาง และยาว 2) จัดกิจกรรมให้ความรู้ในเรื่องการศึกษาทางไกล และการทำวิจัย 3) จัดสรรงบประมาณและทรัพยากรวิจัยให้เพียงพอ และสอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย 4) กระจายงบประมาณทุนวิจัยด้านการศึกษาทางไกลให้สาขาวิชาและสานัก 5) สร้างบรรยากาศความร่วมมือด้านการ วิจัย ทำวิจัยร่วมกันระหว่างคณาจารย์ต่างสาขาเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และ 6) จัดให้มีการประชาสัมพันธ์ ข่าวสารด้านการวิจัยการศึกษาทางไกลให้ทราบอย่างทั่วถึง

ชื่อผู้แต่ง

นางปาลีรัตน์ การดี

Download Fulltext

คำสำคัญ

การส่งเสริม
การวิจัย
การศึกษาทางไกล
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

วารสารฉบับที่

 

ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 ม.ค.-มิ.ย. 2559


เลขที่หน้า

 30-44

จำนวนผู้เข้าอ่าน

194 ครั้ง

 

 

สถิติวารสาร


จำนวนสมาชิก 1,461  คน
ผู้เข้าชม 102,711  คน
จำนวนบทความที่เผยแพร่ทั้งหมด 184  บทความ

©2016 e-jodil.stou.ac.th
Design by www.stou.ac.th