"
Login | สมัครสมาชิก      

ผลการใช้ภาพยนตร์แอนิเมชั่นเพื่อพัฒนาความสามารถทางด้านการพูดภาษาอังกฤษและความพึงพอใจในการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนพร้าววิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่

The Effects of Using Animation Movie to Develop Speaking Ability and Satisfaction towards English Studying of Matthayom Suksa III Students of Phraowitthayakom School inChiang Mai Province

Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาผลการพัฒนาความสามารถทางด้านการพูด ภาษาอังกฤษโดยใช้ภาพยนตร์แอนนิเมชั่น ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 โรงเรียนพร้าววิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่ และ (2) ศึกษาความพึงพอใจในการเรียนภาษาอังกฤษโดยใช้ภาพยนตร์แอนิเมชั่น ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนพร้าววิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3โรงเรียนพร้าววิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่ ภาคเรียนที่ 2 ปี การศึกษา 2556 จำนวน 1 ห้องเรียน จำนวนนักเรียน 47 คน ได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ แผนการจัดการเรียนรู้พัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษโดยใช้ภาพยนตร์แอนิเมชั่น แบบทดสอบความสามารถการพูดภาษาอังกฤษ และแบบประเมินความพึงพอใจในการเรียนภาษาอังกฤษโดยใช้ภาพยนตร์แอนิเมชั่น สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที ผลการวิจัยปรากฏว่า (1) ความสามารถทางด้านการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนพร้าววิทยาคมที่ได้รับการสอนโดยใช้ภาพยนตร์แอนิเมชั่นหลังเรียนสูงกว่าความสามารถดังกล่าวก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ (2) ความพึงพอใจในการเรียนโดยใช้ภาพยนตร์แอนิเมชั่นเพื่อพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียน โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด

ชื่อผู้แต่ง

นางบุปผา ปงลังกา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิตา เยี่ยมขันติถาวร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารีรักษ์ มีแจ้ง

Download Fulltext

คำสำคัญ

ความสามารถทางด้านการพูดภาษาอังกฤษ
ภาพยนตร์แอนิเมชั่น
ความพึงพอใจ

วารสารฉบับที่

 

ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 ม.ค.-มิ.ย. 2559


เลขที่หน้า

 45-60

จำนวนผู้เข้าอ่าน

344 ครั้ง

 

 

สถิติวารสาร


จำนวนสมาชิก 1,461  คน
ผู้เข้าชม 102,713  คน
จำนวนบทความที่เผยแพร่ทั้งหมด 184  บทความ

©2016 e-jodil.stou.ac.th
Design by www.stou.ac.th