"
Login | สมัครสมาชิก      

การเปิดรับโทรทัศน์และการรับรู้ความเป็นจริงทางสังคมของนักศึกษาหญิง

Exposure to Television and Perception of Social Reality Among Female Students

Abstract

อิทธิพลของโทรทัศน์ในการสร้างการรับรู้ความเป็นจริงในสังคมเป็นประเด็นหนึ่งที่ได้รับความ สนใจมากในตะวันตก แต่การศึกษาประเด็นนี้ในประเทศไทยยังมีอยู่จำกัด งานวิจัยชิ้นนี้เป็นการวิจัยเบื้องต้น(Pilot study) มุ่งศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการเปิดรับโทรทัศน์กับการรับรู้ความจริงในสังคม 2 ประเด็น 1)ความสำเร็จในชีวิตของผู้หญิงอยู่ที่ความสวยงามของรูปร่างหน้าตา และ 2) ผู้ชายมีความสามารถในปฏิบัติหน้าที่เป็นแพทย์ นักธุรกิจ และนักการเมืองมากกว่าผู้หญิง โดยศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างที่เป็นนักศึกษาหญิงปี1ใน 4 มหาวิทยาลัยที่เลือกมาอย่างเจาะจงจาก 4 ภาคของประเทศไทย ผลการศึกษาพบว่าความถี่ในการเปิด รับโทรทัศน์มีความสัมพันธ์กับระดับการรับรู้ความเป็นจริงทางสังคมว่าความสำเร็จของผู้หญิงขึ้นอยู่กับความสวยงามของรูปร่างหน้าตา แต่ในประเด็นหลังพบว่าไม่มีความสัมพันธ์ ถึงแม้ผลการศึกษาครั้งนี้อาจไม่ชัดเจนนัก และไม่ยืนยันสมมติฐานในทฤษฎีการปลูกฝัง (Cultivation theory) แต่ก็ยืนยันให้เห็นว่านักศึกษาหญิงให้ความสำคัญกับเรื่องของความสวยความงาม และการมีอาชีพ อันจะนาไปสู่ความสำเร็จในชีวิตอย่างไรก็ตามหากจะได้แต่งงานกับผู้ชายที่มีฐานะทางการเงินดีก็จะยิ่งดี แต่จากการศึกษาพบว่าในสังคมที่มีความเป็นกลุ่มก้อน (Collectivism) ไม่เพียงแต่การเปิดรับโทรทัศน์เท่านั้นที่มีผลต่อการรับรู้ในประเด็นที่ศึกษา แต่แหล่งกำเนิดของกลุ่มตัวอย่างก็มีความสัมพันธ์กับการรับรู้ในประเด็นนั้น ๆ เช่นกัน

ชื่อผู้แต่ง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงษ์ วิเศษสังข์

Download Fulltext

คำสำคัญ

การเปิดรับโทรทัศน์
การรับรู้ความจริงทางสังคม
โทรทัศน์กับการรับรู้
การรับรู้ความสำเร็จ

วารสารฉบับที่

 

ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 ก.ค.-ธ.ค. 2558


เลขที่หน้า

 1-15

จำนวนผู้เข้าอ่าน

177 ครั้ง

 

 

สถิติวารสาร


จำนวนสมาชิก 1,461  คน
ผู้เข้าชม 102,711  คน
จำนวนบทความที่เผยแพร่ทั้งหมด 184  บทความ

©2016 e-jodil.stou.ac.th
Design by www.stou.ac.th