"
Login | สมัครสมาชิก      

การพัฒนาตัวแบบการจัดการประมูลหมายเลขทะเบียนรถด้วยกลยุทธ์การสร้างคุณค่าของผลิตภัณฑ์ในกรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม

The Development of a Model for Vehicle Registration Number Bidding Management by Using Product Value Strategies in the Department of Land Transport, Ministry of Transport

Abstract

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาการสร้างคุณค่าของผลิตภัณฑ์ในกรมการขนส่งทางบก 2) ศึกษาการจัดการประมูลหมายเลขทะเบียนรถด้วยกลยุทธ์การสร้างคุณค่าของผลิตภัณฑ์ในกรมการขนส่งทางบก 3) ศึกษาความสัมพันธ์ของการสร้างคุณค่าของผลิตภัณฑ์กับการจัดการการประมูลหมายเลขทะเบียนรถของกรมการขนส่งทางบก และ 4) การพัฒนาตัวแบบการจัดการการประมูลหมายเลขทะเบียนรถที่มีความสัมพันธ์กับการสร้างคุณค่าของผลิตภัณฑ์ของกรมการขนส่งทางบกประชากรการวิจัย คือ คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้องที่มีส่วนได้ส่วนเสียในการประมูลหมายเลขทะเบียนรถ ของสำนักงานกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน และสำนักงานขนส่งจังหวัด กรมการขนส่งทางบก ทั้ง 76 จังหวัด การวิจัยเชิงปริมาณใช้เครื่องมือแบบสอบถามมีกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 1,009 คน การวิจัยเชิงคุณภาพโดยการสัมภาษณ์เชิงลึกและการสังเกตการณ์ มีกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 11 คน การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์สหสัมพันธ์คาโนนิคอลและตัวแบบเส้นทางความสัมพันธ์ผลการศึกษา พบว่า การสร้างคุณค่าผลิตภัณฑ์และการจัดการประมูลหมายเลขทะเบียนรถ มีการดำเนินการในระดับมากผลการวิเคราะห์สหสัมพันธ์คาโนนิคอล พบว่า การสร้างคุณค่าผลิตภัณฑ์มีความสัมพันธ์กับการจัดการประมูลหมายเลขทะเบียนรถ ในระดับสูง โดยตัวแปรการสร้างคุณค่าผลิตภัณฑ์ที่เน้นด้านการตลาดเชิงกิจกรรม ซึ่งเป็นตัวแปรสำคัญที่มีความสัมพันธ์กับการจัดประมูลหมายเลขทะเบียนรถ โดยเฉพาะการดำเนินการที่เน้นหลักธรรมาภิบาลทางการประมูล และเทคโนโลยีสารสนเทศทางการประมูลโดยมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน ผลการวิเคราะห์ตัวแบบเส้นทาง พบว่า ตัวแบบการจัดการประมูลหมายเลขทะเบียนรถด้วยกลยุทธ์ การสร้างคุณค่าของผลิตภัณฑ์ในกรมการขนส่งทางบกนั้น เกิดขึ้นได้จากการสร้างคุณค่าของผลิตภัณฑ์ด้วย กลยุทธ์การตลาดเชิงกิจกรรมที่มุ่งเน้นด้านการอำนวยความสะดวกแก่ผู้เข้าร่วมประมูลหมายเลขทะเบียนรถ มีความสัมพันธ์กับการจัดการประมูลหมายเลขทะเบียนรถด้านธรรมาภิบาลทางการประมูลตามหลักความ โปร่งใส และหลักการมีส่วนร่วม และมีความสัมพันธ์กับการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศทางการประมูล ในการพัฒนาโครงสร้างสารสนเทศพื้นฐานและการพัฒนาเครื่องมือในการประมูล ซึ่งการดำเนินกิจกรรม หากมีการบูรณาการหลักการทำงานทั้ง 3 ด้าน คือ กลยุทธ์การตลาดเชิงกิจกรรม การยึดหลักธรรมาภิบาล และการพัฒนาสารสนเทศทางการประมูล สามารถทำให้กิจกรรมการประมูลหมายเลขทะเบียนรถมี ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ชื่อผู้แต่ง

นายวัลลภ งามสอน

Download Fulltext

คำสำคัญ

การจัดการประมูลหมายเลขทะเบียนรถ
กลยุทธ์การสร้างคุณค่าของผลิตภัณฑ์

วารสารฉบับที่

 

ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 ม.ค.-มิ.ย. 2559


เลขที่หน้า

 73-90

จำนวนผู้เข้าอ่าน

206 ครั้ง

 

 

สถิติวารสาร


จำนวนสมาชิก 1,461  คน
ผู้เข้าชม 102,711  คน
จำนวนบทความที่เผยแพร่ทั้งหมด 184  บทความ

©2016 e-jodil.stou.ac.th
Design by www.stou.ac.th