"
Login | สมัครสมาชิก      

อิทธิพลของคุณภาพชีวิตในการทำงานที่มีต่อความตั้งใจคงอยู่ในงานผ่านความผูกพันในอาชีพของอาจารย์สถาบันอุดมศึกษาในกำกับของรัฐแห่งหนึ่ง

Influencing of Quality of Working Life to Intention to Job Retention: The Mediating Effect of Career Commitment among Lecturer in Autonomous University

Abstract

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ คือ เพื่อศึกษาอิทธิพลของคุณภาพชีวิตในการทำงานในด้านความสมดุล ระหว่างชีวิตกับการทำงาน ค่าตอบแทนและสวัสดิการต่อความตั้งใจคงอยู่ในงาน โดยผ่านการความผูกพัน ในอาชีพของอาจารย์สถาบันอุดมศึกษาในกำกับของรัฐ การวิจัยครั้งนี้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ โดยใช้ แบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่าง คือ อาจารย์สถาบันอุดมศึกษาในกำกับของรัฐแห่งหนึ่ง จำนวน 155 คน แล้ว นำข้อมูลมาวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระโดยใช้ค่าสหสัมพันธ์เพียร์สันและวิเคราะห์ อิทธิพลของตัวแปรด้วยการถดถอยเชิงพหุ ผลการวิจัยพบว่า ความสมดุลชีวิตกับการทางาน (x ̅ = 0.453) รวมทั้งค่าตอบแทนและสวัสดิการ (x ̅ =0.291) มีอิทธิพลเชิงบวกกับความผูกพันในอาชีพ อีกทั้งความสมดุล ชีวิตกับการทำงาน (x ̅ =0.359) ค่าตอบแทนและและสวัสดิการ (x ̅ =0.285) มีอิทธิพลเชิงบวกกับความตั้งใจคงอยู่ในงานเช่นกัน สำหรับการทดสอบตัวแปรกลาง พบว่า ความผูกพันในอาชีพเป็นตัวแปรกลางที่มีอิทธิพลระหว่างความสมดุลชีวิตกับการทำงาน (x ̅ =0.561) และค่าตอบแทนและสวัสดิการ (x ̅ =0.574) ต่อความตั้งใจคงอยู่ในงานอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และได้มีการอภิปราย สรุปผล รวมทั้งเสนอแนะการวิจัยในอนาคต

ชื่อผู้แต่ง

อาจารย์ถิตรัตน์ พิมพาภรณ์
ดร.วิโรจน์ เจษฎาลักษณ์

Download Fulltext

คำสำคัญ

คุณภาพชีวิตในการทำงาน
ความตั้งใจคงอยู่ในงาน
ความผูกพันในอาชีพ

วารสารฉบับที่

 

ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 ม.ค.-มิ.ย. 2559


เลขที่หน้า

 114-132

จำนวนผู้เข้าอ่าน

249 ครั้ง

 

 

สถิติวารสาร


จำนวนสมาชิก 1,461  คน
ผู้เข้าชม 102,711  คน
จำนวนบทความที่เผยแพร่ทั้งหมด 184  บทความ

©2016 e-jodil.stou.ac.th
Design by www.stou.ac.th