"
Login | สมัครสมาชิก      

ความจริงเกี่ยวกับการวิจัยทางสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์และแนวทางการเลือกวิธีวิทยาให้เหมาะสมกับปัญหาวิจัย

The Fact of Research in Social Sciences and Humanities and the Guideline of Selecting Research Methodology Suit to a Research Problem

Abstract

บทความเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอความจริงเกี่ยวกับการวิจัยทางสังคมศาสตร์และ มนุษยศาสตร์ใน 4 ประเด็น คือ (1) ความหมายและองค์ประกอบของการวิจัย (2) การสรุปผลการวิจัยทาง สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ (3) ประเภทของการวิจัยทางสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ และ (4) วิธี วิทยาการวิจัยทางสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ และเพื่อนำเสนอแนวทางการเลือกวิธีวิทยาให้เหมาะสมกับ ปัญหาวิจัย ผลการสังเคราะห์และวิเคราะห์เอกสาร พบว่า วิธีวิทยาการวิจัยทางสังคมศาสตร์และ มนุษยศาสตร์มี 3 ประเภท ได้แก่ การวิจัยเชิงปริมาณ การวิจัยเชิงคุณภาพ และการวิจัยแบบผสม ซึ่งวิธีวิทยา ทั้ง 3 ประเภทนี้มีแนวคิดและลักษณะที่แตกต่างกัน การเลือกวิธีวิทยาการวิจัยแบบใดมาใช้นั้นขึ้นอยู่กับ ปัญหาวิจัย เพราะการเลือกวิธีวิทยาที่ถูกต้องและเหมาะสมมาใช้จะทำให้ผลการวิจัยมีคุณค่าต่อการนำไปใช้ ประโยชน์

ชื่อผู้แต่ง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุบิน ยุระรัช

Download Fulltext

คำสำคัญ

วิธีวิทยาการวิจัย
สังคมศาสตร์
มนุษยศาสตร์
ความจริง
ปัญหาวิจัย

วารสารฉบับที่

 

ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 ม.ค.-มิ.ย. 2559


เลขที่หน้า

 1-29

จำนวนผู้เข้าอ่าน

340 ครั้ง

 

 

สถิติวารสาร


จำนวนสมาชิก 1,461  คน
ผู้เข้าชม 102,713  คน
จำนวนบทความที่เผยแพร่ทั้งหมด 184  บทความ

©2016 e-jodil.stou.ac.th
Design by www.stou.ac.th