"
Login | สมัครสมาชิก      

การพัฒนาชุดฝึกอบรมทางไกล เรื่อง การจัดการเรียนรู้สำหรับผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษ

Development of Distance Training Packages on Providing for Learner with

Abstract

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) สํารวจความต้องการความรู้เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้สําหรับผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษ 2) พัฒนาและหาประสิทธิภาพชุดฝึกอบรมทางไกล เรื่อง การจัดการเรียนรู้สําหรับผู้เรียนที่มี ความต้องการพิเศษ 3) เปรียบเทียบความรู้ความเข้าใจในการจัดการเรียนรู้ 4) ศึกษาความคิดเห็นของผู้เข้ารับการ อบรมเกี่ยวกับชุดฝึกอบรมทางไกลที่สร้างขึ้น การวิจัยเป็นแบบวิจัยและพัฒนา กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการสํารวจความ ต้องการความรู้ด้านการศึกษาพิเศษเป็นครู 86 คน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาผลการใช้ชุดฝึกอบรมเป็นครู 22 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 1) ชุดฝึกอบรมทางไกล เรื่อง การจัดการเรียนรู้สําหรับผู้เรียนที่มีความ ต้องการพิเศษ 2) แบบทดสอบความรู้ความเข้าใจ 3) แบบสอบถามความคิดเห็น วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที และการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา ผลการวิจัยปรากฏว่าความรู้ที่ครู ต้องการ คือ การจัดการเรียนรู้สําหรับผู้เรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ บกพร่องทางสติปัญญา ออทิสติก บกพร่องทางร่างกายและสุขภาพ และการวิจัยทางการศึกษาพิเศษ ชุดฝึกอบรมมีประสิทธิภาพเท่ากับ 79.50/81.35 ประกอบด้วย 1) เอกสารชุดฝึกอบรมทางไกล 2) คู่มือการใช้ชุดฝึกอบรม ความรู้ความเข้าใจของผู้ใช้ชุดฝึกอบรมสูง กว้าก่อนใช้ชุดฝึกอบรมอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ความคิดเห็นที่มีต่อชุดฝึกอบรมอยู่ในระดับมากที่สุด

ชื่อผู้แต่ง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จรีลักษณ์ รัตนาพันธ์

Download Fulltext

คำสำคัญ

ชุดฝึกอบรมทางไกล
ครู
ผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษ

วารสารฉบับที่

 

ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 ก.ค.-ธ.ค. 2559


เลขที่หน้า

 1-11

จำนวนผู้เข้าอ่าน

300 ครั้ง

 

 

สถิติวารสาร


จำนวนสมาชิก 1,471  คน
ผู้เข้าชม 106,603  คน
จำนวนบทความที่เผยแพร่ทั้งหมด 184  บทความ

©2016 e-jodil.stou.ac.th
Design by www.stou.ac.th