"
Login | สมัครสมาชิก      

ผลกระทบด้านภาพลักษณ์ตราสินค้าในความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

The Impact of Alcohol Industry Corporate Social Responsibilityon the Brand Image

Abstract

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลกระทบด้านภาพลักษณ์ตราสินค้าในความรับผิดชอบต่อสังคมของ ธุรกิจเครื่องดื่ม การวิจัยเป็นเชิงสํารวจโดยใช้แบบสอบถามในการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างผู้ที่เคยดื่มเครื่องดื่ม แอลกอฮอล์ที่มีอายุ 23-32 ปี จํานวน 400 คน ซึ่งได้มาจากการเลือกตามวิธีแบบคัดกรอง (Screen Sampling) สถิติที่ ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและการวิเคราะห์ความถดถอยพหุคูณ ผลการศึกษา พบว่า สามารถแบ่งออกอิทธิพลเป็น 3 ด้าน คือ อิทธิพลด้านสิ่งแวดล้อม ด้านสังคมและด้านเศรษฐกิจ มีผลต่อ ภาพลักษณ์ด้านคุณค่าในความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 ซึ่งอิทธิพลแต่ละด้านนี้จะเป็นสิ่งสําคัญที่จะต้องพิจารณาและให้ความสําคัญมากถ้าหากจะทําให้ผู้บริโภคเกิดการ รับรู้ความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในอนาคต

ชื่อผู้แต่ง

นาย ณัฐวุฒิ สมบูรณ์ทวี

Download Fulltext

คำสำคัญ

ความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจ CSR
ภาพลักษณ์ตราสินค้า

วารสารฉบับที่

 

ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 ก.ค.-ธ.ค. 2559


เลขที่หน้า

 72-85

จำนวนผู้เข้าอ่าน

310 ครั้ง

 

 

สถิติวารสาร


จำนวนสมาชิก 1,471  คน
ผู้เข้าชม 106,603  คน
จำนวนบทความที่เผยแพร่ทั้งหมด 184  บทความ

©2016 e-jodil.stou.ac.th
Design by www.stou.ac.th