"
Login | สมัครสมาชิก      

ผลกระทบของข้อเรียกร้องในงานที่มีต่อความเหนื่อยหน่ายและความผูกพันทางอารมณ์ต่อองค์การของพนักงานในร้านอาหารแห่งหนึ่งบนถนนอุทยาน-อักษะ กรุงเทพมหานคร

The Effects of Job Demands on Burnout and Affective Commitment of Casual Dining Restaurant Employees, Uttayarn-Auksa Road, Bangkok

Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาผลกระทบของข้อเรียกร้องในงานต่อความเหนื่อยหน่ายในการทำงานของพนักงานร้านอาหาร 2) เพื่อศึกษาผลกระทบเกี่ยวกับความเหนื่อยหน่ายในการทำงานกับความผูกพันทางอารมณ์ต่อองค์การของพนักงานร้านอาหาร 3) เพื่อศึกษาผลกระทบของความเหนื่อยหน่ายในงานต่อข้อเรียกร้องในงานกับผูกพันทางอารมณ์ต่อองค์การของพนักงานร้านอาหาร การวิจัยครั้งนี้ใช้ระเบียบวิจัยเชิงปริมาณ โดยใช้แบบสอบถาม กลุ่มตัวอย่าง คือพนักงานร้านอาหารระดับกลางแห่งหนึ่งบนถนนอุทยาน-อักษะ กรุงเทพมหานคร จำนวน 100 คน แล้วนำข้อมูลมาวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระโดยใช้ค่าสหสัมพันธ์เพียร์สันและวิเคราะห์อิทธิพลของตัวแปรโดยใช้เทคนิคการถดถอยแบบพหุคูณ จากผลการวิจัยพบว่า ข้อเรียกร้องในงานมีอิทธิพลเชิงบวกต่อความเหนื่อยหน่ายในงาน อีกทั้งข้อเรียกร้องในงานมีอิทธิพลเชิงลบต่อความผูกพันทางอารมณ์ต่อองค์การ สำหรับการทดสอบตัวแปรกลางพบว่า ความเหนื่อยหน่ายในงานเป็นตัวแปรกลางที่มีอิทธิพลระหว่างข้อเรียกร้องในงานต่อความผูกพันทางอารมณ์ต่อองค์การ ผู้วิจัยได้สรุปผลการวิจัยพร้อมทั้งเสนอแนะการนำผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้ และการทำวิจัยประเด็นนี้ในอนาคต

ชื่อผู้แต่ง

ไข่มุกด์ วิกรัยศักดา
วิโรจน์ เจษฎาลักษณ์

Download Fulltext

คำสำคัญ

ข้อเรียกร้องในงาน
ความเหนื่อยหน่ายในการทำงาน และ ความผูกพันทางอารมณ์ต่อองค์การ

วารสารฉบับที่

 

ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 ม.ค.-มิ.ย. 2560


เลขที่หน้า

 24-39

จำนวนผู้เข้าอ่าน

236 ครั้ง

 

 

สถิติวารสาร


จำนวนสมาชิก 1,471  คน
ผู้เข้าชม 106,603  คน
จำนวนบทความที่เผยแพร่ทั้งหมด 184  บทความ

©2016 e-jodil.stou.ac.th
Design by www.stou.ac.th