"
Login | สมัครสมาชิก      

อิทธิพลของความยุติธรรมในองค์การต่อผลการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ผ่านการรับรู้การสนับสนุนจากองค์การ

The Influence of Organizational Justice on In-role Performance: The Mediating Effect of Perceived Organizational Support

Abstract

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาอิทธิพลของความยุติธรรมในองค์การที่มีต่อผลการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ ผ่านการรับรู้การสนับสนุนจากองค์การ โดยสำรวจข้อมูลด้วยแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนทั้ง 12 สาขาวิชาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จำนวน 180 คน แล้วนำมาวิเคราะห์ด้วยสถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าความถี่ ร้อยละ และการวิเคราะห์สหสัมพันธ์เพียร์สัน และการถดถอยเชิงพหุ ผลการศึกษาพบว่า ความยุติธรรมด้านผลลัพธ์ กระบวนการ และการมีปฏิสัมพันธ์ต่อกันมีอิทธิพลกับการรับรู้การสนับสนุนจากองค์การ ส่วนการรับรู้การสนับสนุนจากองค์การมีอิทธิพลต่อผลการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ สำหรับการทดสอบลักษณะความเป็นตัวแปรกลาง พบว่า การรับรู้การสนับสนุนจากองค์การมีลักษณะเป็นตัวแปรกลางของความยุติธรรมทั้งสามด้านกับการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ มีการอภิปราย สรุปผล และประโยชน์ของการศึกษา รวมทั้งเสนอแนะการวิจัยในอนาคต

ชื่อผู้แต่ง

ปิลันธนา แป้นปลื้ม

Download Fulltext

คำสำคัญ

การรับรู้การสนับสนุนจากองค์การ ความยุติธรรมด้านผลลัพธ์ ความยุติธรรมด้านกระบวนการ ความยุติธรรมด้านการปฏิสัมพันธ์ต่อกัน ผลการปฏิบัติงานตามบทบาท

วารสารฉบับที่

 

ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 ม.ค.-มิ.ย. 2560


เลขที่หน้า

 55-67

จำนวนผู้เข้าอ่าน

224 ครั้ง

 

 

สถิติวารสาร


จำนวนสมาชิก 1,471  คน
ผู้เข้าชม 106,600  คน
จำนวนบทความที่เผยแพร่ทั้งหมด 184  บทความ

©2016 e-jodil.stou.ac.th
Design by www.stou.ac.th