"
Login | สมัครสมาชิก      

การคิดตามกลุ่มและผลกระทบต่อการตัดสินใจของสหกรณ์

Group Thinking and Its Impacts on Cooperatives’ Decision Making

Abstract

"การคิดตามกลุ่ม" เป็นวิธีการคิดของกลุ่มซึ่งเกิดขึ้นเมื่อมีแรงกดดันให้มีการปฏิบัติตามมติเอก ฉันท์ โดยปราศจากการวิเคราะห์ประเมินข้อมูลอย่างแท้จริง ซึ่งมีผลทำให้การตัดสินใจของสหกรณ์เกิด ความผิดพลาดและเกิดความเสียหายได้ ซึ่งวิธีการแก้ไขปัญหาการคิดตามกลุ่ม มีหลายประการ ตั้งแต่ การพิจารณาบทบาทของผู้บริหารสหกรณ์ การส่งเสริมความเห็นที่ขัดแย้งกัน การมีส่วนร่วมของผู้ เชี่ยวชาญ การระดมสมองเพื่อช่วยในการเสนอความคิดเห็นและประเมินความคิดเห็น ตลอดจนการ สร้างกระบวนการตัดสินใจที่โปรงใส ซึ่งขอเสนอดังกล่าว สหกรณ์สามารถนำไปประยุกต์ใช้ตามความ เหมาะสมกับสภาพและบริบทของสหกรณ์ ซึ่งหากกลุ่มได้สร้างธรรมเนียมการปฏิบัติของการส่งเสริม ความคิดเห็นแล้วนั้น และการเปิดโอกาสให้มีการท้าทายความคิดเห็นของกลุ่มอยู่เสมอ ก็จะชวยป้องกัน และแก้ไขปัญหาการคิดตามกลุ่มได้ ตลอดจนการสร้างเสริมคุณภาพการตัดสินใจของสหกรณ์ใหดียิ่งขึ้น ต่อไป

ชื่อผู้แต่ง

วรชัย สิงหฤกษ์

Download Fulltext

คำสำคัญ

การคิดตามกลุ่ม
การตัดสินใจ
สหกรณ์

วารสารฉบับที่

 

ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 ก.ค.-ธ.ค. 2561


เลขที่หน้า

 40-51

จำนวนผู้เข้าอ่าน

1 ครั้ง

 

 

สถิติวารสาร


จำนวนสมาชิก 1,471  คน
ผู้เข้าชม 106,603  คน
จำนวนบทความที่เผยแพร่ทั้งหมด 184  บทความ

©2016 e-jodil.stou.ac.th
Design by www.stou.ac.th