"
Login | สมัครสมาชิก      

อิทธิพลของลักษณะส่วนบุคคล ลักษณะงาน และลักษณะองค์การ ต่อภาวะหมดไฟในการทำงานของพนักงานรัฐวิสาหกิจในองค์การที่อยู่ระหว่างการปรับโครงสร้างองค์การ: กรณีศึกษาองค์การสวนยาง

Effects of Personal Characteristics, Job Characteristics and Organizational Characteristics on Burnout in the Transition Period of State Enterprise: A Case Study of Rubber Estate Organization

Abstract

ภาวะหมดไฟในการทำงานจะเกิดขึ้นเมื่อสิ่งที่องค์การคาดหวังจากพนักงานไม่เหมาะสมกันกับการสนับสนุนช่วยเหลือจากองค์การที่มีให้ อันนำมาซึ่งความอึดอัดไม่พอใจของพนักงาน การปรับเปลี่ยนโครงสร้างองค์การจากที่เป็นอยู่เดิมก็เช่นกัน สามารถส่งผลกระทบต่อความพึงพอใจในการทำงานของพนักงานได้ โดยโครงสร้างที่เปลี่ยนแปลงไปนั้น อาจนำมาซึ่งปัญหาภาระงานที่เพิ่มมากขึ้น ความสัมพันธ์ที่ไม่ดีระหว่างกันในที่ทำงาน และความไม่ยุติธรรมในที่ทำงาน ซึ่งสิ่งเหล่านี้ล้วนแต่เป็นสาเหตุของภาวะหมดไฟในการทำงาน อย่างไรก็ตาม ความแตกต่างทางบุคลิกลักษณะของแต่ละบุคคลมีผลต่อการเกิดภาวะหมดไฟในการทำงานที่ต่างกัน เพราะฉะนั้น การพิจารณาถึงลักษณะส่วนบุคคล ลักษณะงาน และลักษณะองค์การ ในการป้องกันปัญหาการเกิดภาวะหมดไฟในการทำงานของพนักงานในองค์การจึงเป็นสิ่งสำคัญ การศึกษาครั้งนี้จัดทำขึ้นเพื่อทดสอบความสัมพันธ์และอิทธิพลของสามปัจจัย ลักษณะส่วนบุคคล ลักษณะงาน และลักษณะองค์การ ต่อภาวะหมดไฟในการทำงานของพนักงานรัฐวิสาหกิจ ที่อยู่ระหว่างการปรับโครงสร้างองค์การ โดยมีพนักงานขององค์การสวนยางเดิมก่อนที่จะรวมกันกับสถาบันวิจัยยางและสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางเป็นการยางแห่งประเทศไทยจำนวน 152 คน เป็นกลุ่มประชากรศึกษาในครั้งนี้ โดยใช้แบบสอบถามสำหรับการวิเคราะห์ทางสถิติ ซึ่งผลที่ได้จากการศึกษาครั้งนี้ แสดงถึงความสัมพันธ์และมีอิทธิพลระหว่างปัจจัยทั้งสามต่อภาวะหมดไฟในการทำงานในหลายลักษณะ ซึ่งครอบคลุมถึงในเรื่องของความยุติธรรมและวัฒนธรรมองค์การ ซึ่งหากปัจจัยทั้งสามได้นำมาพิจารณาร่วมกันในองค์การใดๆ ที่อยู่ในช่วงก่อนหรือหลังการปรับโครงสร้างองค์การก็ตาม จะสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการวางโครงสร้างองค์การที่สามารถสร้างความพอใจในการทำงานและป้องกันปัญหาภาวะหมดไฟในการทำงานได้ต่อไป

ชื่อผู้แต่ง

ปรัชญ์ งามสมภาค

Download Fulltext

คำสำคัญ

ภาวะหมดไฟในการทำงาน บุคลิกภาพห้าองค์ประกอบ โครงสร้างองค์การ ความยุติธรรม และวัฒนธรรมองค์การ

วารสารฉบับที่

 

ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 ม.ค.-มิ.ย. 2560


เลขที่หน้า

 82-103

จำนวนผู้เข้าอ่าน

235 ครั้ง

 

 

สถิติวารสาร


จำนวนสมาชิก 1,471  คน
ผู้เข้าชม 106,604  คน
จำนวนบทความที่เผยแพร่ทั้งหมด 184  บทความ

©2016 e-jodil.stou.ac.th
Design by www.stou.ac.th