"
Login | สมัครสมาชิก      

การพัฒนาชุดฝึกปฏิบัติโปรแกรมภาษาซีบนระบบปฏิบัติการวินโดวส์ เรื่อง โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี

The Development of C Programming Language on Windows Operating System Practice Sets on Data Structures and Algorithms

Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ คือ (1) เพื่อพัฒนาชุดฝึกปฏิบัติโปรแกรมภาษาซีบนระบบปฏิบัติการวินโดวส์ เรื่อง โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี (2) ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของนักศึกษาและ (3) ศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาในการใช้งานชุดฝึกปฏิบัติ กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง จำนวน 23 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยมีดังนี้ (1) เครื่องมือการพัฒนา ได้แก่ โปรแกรม Dev C++ 4.9.9.2 (2) เครื่องมือทดลอง ได้แก่ ชุดฝึกปฏิบัติโปรแกรมภาษาซีบนระบบปฏิบัติการวินโดวส์และ (3) เครื่องมือการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบประเมินคุณภาพของชุดฝึกปฏิบัติ แบบทดสอบก่อนและหลังการใช้งานชุดฝึกปฏิบัติ และแบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาในการใช้งานชุดฝึกปฏิบัติ การวิเคราะห์ข้อมูลใช้การหาค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ซึ่งผลการวิจัยมีดังนี้ 1. ชุดฝึกปฏิบัติโปรแกรมภาษาซีบนระบบปฏิบัติการวินโดวส์ เรื่อง โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี ประกอบด้วยชุดฝึกปฏิบัติ จำนวน 7 ชุดคำสั่ง ผลการวิเคราะห์ปรากฏว่าชุดฝึกปฏิบัติมีความเหมาะสมใช้เป็นเครื่องมือในการวิจัย โดยมีประสิทธิภาพของเครื่องมือ คือ 75.65/76.09 ซึ่งพบว่าใกล้เคียงกับเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด คือ 80/80 2. นักศึกษามีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน 3. ผลด้านความพึงพอใจของนักศึกษาจากการใช้งานชุดฝึกปฏิบัตินี้ พบว่า นักศึกษามีความพึงพอใจ ในระดับมาก โดยด้านที่มากที่สุดคือ ด้านเนื้อหามีค่าเฉลี่ย 4.19 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.62 รองลงมาคือ ด้านวิธีการสอนมีค่าเฉลี่ย 4.16 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.63 และด้านความรู้ความเข้าใจมีค่าเฉลี่ย 3.94 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.52 ตามลำดับ

ชื่อผู้แต่ง

เจนจิรา หวังหลี

Download Fulltext

คำสำคัญ

ชุดฝึกปฏิบัติ
โปรแกรมภาษาซี
โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี

วารสารฉบับที่

 

ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 ก.ค.-ธ.ค. 2560


เลขที่หน้า

 80-90

จำนวนผู้เข้าอ่าน

179 ครั้ง

 

 

สถิติวารสาร


จำนวนสมาชิก 1,471  คน
ผู้เข้าชม 106,600  คน
จำนวนบทความที่เผยแพร่ทั้งหมด 184  บทความ

©2016 e-jodil.stou.ac.th
Design by www.stou.ac.th