"
Login | สมัครสมาชิก      

การพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์อย่างมีส่วนร่วมของชุมชน

The Development of Public Relations Media Involving Community Participation

Abstract

งานวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research--PAR) เรื่องนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาการมีส่วนร่วมของวิสาหกิจชุมชนปาริชาต เขตมีนบุรี กรุงเทพฯในการพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์ เครื่องมือที่ ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ การอภิปรายกลุ่ม การสัมภาษณ์เชิงลึก และการสังเกต โดยมีขั้นตอนในการ พัฒนาวิจัยคือ 1) การศึกษาความต้องการของวิสาหกิจชุมชนปาริชาต 2) การวิเคราะห์ปัญหาสื่อประชาสัมพันธ์ของ วิสาหกิจชุมชนปาริชาต 3) การพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์ของวิสาหกิจชุมชนปาริชาต 4) การประเมินผลสื่อ ประชาสัมพันธ์ที่พัฒนาขึ้น ผลการวิจัย พบว่า วิสาหกิจชุมชนปาริชาตไม่มีสื่อประชาสัมพันธ์ในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ สินค้าและองค์กร การสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมายด้วยการสื่อสารจากสื่อบุคคลเพียงอย่างเดียว ส่งผลให้การสื่อสาร การตลาดเป็นไปได้ช้าและไม่แพร่หลาย ซึ่งส่งผลต่อยอดจําหน่าย การรู้จักสินค้าและตราสินค้า ดังนั้น จึงได้มีการ พัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์ โดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์ประเภทสิ่งพิมพ์ขึ้น เพื่อให้เหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการและงบประมาณของชุมชน ทําให้เกิดการมีส่วนร่วมของวิสาหกิจ ชุมชน 3 ระดับ ดังนี้ 1) การมีส่วนร่วมโดยบุคคล 2) การมีส่วนร่วมโดยเนื้อหา 3) การมีส่วนร่วมในกระบวนการ ผล การศึกษาความพึงพอใจพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต้อสื่อประชาสัมพันธ์ที่พัฒนาขึ้นในระดับมาก

ชื่อผู้แต่ง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ณัฐนันท์ วิริยะวิทย์

Download Fulltext

คำสำคัญ

การพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม
สื่อประชาสัมพันธ์
วิสาหกิจชุมชน

วารสารฉบับที่

 

ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 ก.ค.-ธ.ค. 2559


เลขที่หน้า

 99-109

จำนวนผู้เข้าอ่าน

383 ครั้ง

 

 

สถิติวารสาร


จำนวนสมาชิก 1,471  คน
ผู้เข้าชม 106,603  คน
จำนวนบทความที่เผยแพร่ทั้งหมด 184  บทความ

©2016 e-jodil.stou.ac.th
Design by www.stou.ac.th